[แนวข้อสอบตํารวจ สายอํานวยการ] รวมแนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560-2561 ตำแหน่ง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แนวข้อสอบตํารวจ สายอํานวยการ] รวมแนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560-2561 ตำแหน่ง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน
Screen Shot 2017-09-17 at 9.32.12 AMเตรียมสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน ในตำแหน่ง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน เปิดสอบประจำปี 2560-2561 มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 กฎ ก.ตร ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 1-2) กฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบตำรวจในปี 2560 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 16. ข้อใดไม่ใช่ธุรกิจที่เหมาะกับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ?
ก. อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก (Labor Intensive)
ข. อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน
ค. ธุรกิจการค้าชายแดนที่ต้องมีการตั้งคลังสินค้า
ง. ศูนย์กระจายสินค้าส่งไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อที่ 17. โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เป็นความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทยกับประเทศใด ?
ก. ประเทศจีน ข. ประเทศญี่ปุ่น ค. ประเทศสหรัฐอเมริกา ง. ประเทศรัสเซีย

ข้อที่ 18. โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ระยะที่ 1 เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตามข้อใด ?
ก. กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ข. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ค. กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ง. กรุงเทพฯ-ขอนแก่น

ข้อที่ 19. โครงการรถไฟความเร็วสูง เฟสแรก คาดว่าจะลงมือสร้างในปีใด ?
ก. ปี 2560 ข. ปี 2561 ค. ปี 2562 ง. ปี 2563

ข้อที่ 20. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน ปี 2560 คือ ?
ก. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ข. นางธาริษา วัฒนเกส
ค. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ง. นายวิรไท สันติประภพ

ข้อที่ 21. ข้อใดไม่ใช่ต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ?
ก. จังหวัดปทุมธานี ข. จังหวัดชลบุรี ค. จังหวัดเชียงใหม่ ง. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อที่ 22. กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ปี 2020 มีประเทศใดเป็นเจ้าภาพ ?
ก. ประเทศจีน ข. ประเทศญี่ปุ่น ค. ประเทศสเปน ง. ประเทศออสเตรีย

ข้อที่ 23. กีฬาชนิดใดที่ถูกบรรจุเป็นครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูร้อน ปี 2020 ?
ก. กีฬาระบำใต้น้ำ ข. กีฬาเรือแคนู (สลาลม) ค. กีฬาปีนผา ง. กีฬายิงธนู

ข้อที่ 24. Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอะไร ?
ก. เงิน ข. นวัตกรรม ค. ความรู้ ง. อุตสาหรรมหนัก

ข้อที่ 25. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ?
ก. ยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ นำผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ
ข. ยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น
ค. ยุคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น
ง. ยุคอุตสาหกรรม ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ข้อที่ 26. มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้กำหนดเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ไม่เกินกี่บาทต่อปี ?
ก. 30,000 บาท/ปี
ข. 50,000 บาท/ปี
ค. 70,000 บาท/ปี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 27. เกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ คือเท่าไหร่ ?
ก. 3,000 บาท ข. 2,000 บาท ค. 1,500 บาท ง. 1,000 บาท

ข้อที่ 28. ข้อใดให้ความหมายของ “คนต่างด้าว” ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2560 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย ข. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ค. นิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ง. นิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ข้อที่ 29. ผู้ประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมการปกครอง ข. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ค. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ง. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

ข้อที่ 30. ประธานาธิบดีประเทศพม่าคนปัจจุบัน ปี 2560 คือ ?
ก. นาย ทีนจอ
ข. พลเอก เต็ง เส่ง
ค. พระเจ้าหม่องหม่อง
ง. นาง ออง ซาน ซูจี

ข้อที่ 31. ข้อใดคือสกุลเงินของประเทศพม่า ?
ก. จัต ข. ดอลลาร์ ค. หยวน ง. รูปี

ข้อที่ 32. ค่ายรถยนต์ที่มียอดจองสูงที่สุดในงาน Motor Show 2017 คือ ?
ก. Toyota ข. Honda ค. Mazda ง. Isuzu

ข้อที่ 33. ข้อใดคือปัจจัยผลักดันการส่งออกของไทยในปี 2560
ก. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา
ข. การเติบโตอย่างรวดเร็วของ CLMV
ค. การเบนเข็มทิศสู่ตลาดใหม่และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ผู้ส่งออกไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 34. ข้อใดคือสินค้าออกของไทย ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด ในปี 2560
ก. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ข. ผลิตภัณฑ์ยาง
ค. อัญมณีและเครื่องประดับ
ง. น้ำมันสำเร็จรูป

ข้อที่ 35. ในปี 2560 ประเทศไทยนำเข้าสินค้าในข้อใดมากที่สุด ?
ก. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ข. น้ำมันดิบ
ค. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ง. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

ข้อที่ 36. ข้อใดคือมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบของไทยในปี 2560 ?
ก. 323,403.6 ล้านบาท
ข. 320,367.1 ล้านบาท
ค. 287,092.4 ล้านบาท
ง. 257,119.2 ล้านบาท

อ่านแนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 – 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,