(แนวข้อสอบ สตง บัญชี) แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

(แนวข้อสอบ สตง บัญชี) แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ สตง บัญชี

แนวข้อสอบ สตง บัญชี

หลังจากที่ได้อัพเดทแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) ไปแล้ว วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) โดยแนวข้อสอบที่ได้นำมาอัพเดทในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่ 1) เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ในปี 2557 คะ….

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่ 1)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 90 วัน
ง. 120 วัน

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ใดบ้างที่ประกาศให้ยกเลิกใช้
ก. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
ข. สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘
ค. ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบ และควบคุม งานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๑
ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดให้ความหมายของ การพัสดุ ได้ถูกต้อง ครบถ้วนที่สุด
ก. “การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา
ข. “การพัสดุ” หมายความว่า การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย
ค. “การพัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ
ง. “การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทำเองการซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน

4. ข้อใดมิใช่ความหมายของ “การจ้าง”
ก. การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข. การจ้างเหมาบริการ
ค. การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ “เงินช่วยเหลือ”
ก. เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ
ข. เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ
ค. เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจาก สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใด บอกความหมายของ “อาคาร” ได้ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด
ก. สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้
ข. อาคารที่ทำการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนำร่อง
ค. เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน
ง. ถูกทุกข้อ

7. โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ตามข้อใด
ก. เลขที่ มอก. ๙๐๐๑
ข. เลขที่ มอก. ๙๐๐๒
ค. สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ
ง. ถูกทุกข้อ

8. บุคคในข้อใด ถือว่าเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ก. นายเอ ถือหุ้น 15% ในกิจการขายสินค้าปรรูป
ข. นางสาวบี ถือหุ้น23 % ในกิจการส่งออกสินค้า
ค. นายซี ถือหุ้น 28 % ในกิจการบริษัทขายยา
ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดคือหลักเกณฑ์ พิจารณาผู้นั้นกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น
ก. การกระทำมีเจตนาทุจริต ให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง
ข. การกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง
ค. การกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย
ง. ถูกทุกข้อ

10. บุคคลใด ถือเป็นคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรียกโดยย่อว่า “กวพ.”
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ค. ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. ถูกทุกข้อ

ตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) >>>
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 5 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 6 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,