[แนวข้อสอบ สัสดี 62] รวมตัวอย่างแนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แนวข้อสอบ สัสดี 62] รวมตัวอย่างแนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 พร้อมเฉลย
รวมตัวอย่างแนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 เตรียมสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ในปี 2561-2562 มีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความหมายของ งานสารบรรณ หนังสือราชการประเภทต่างๆ อาทิหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และ หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ รวมไปถึงความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ในปี 2561-2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. ในระเบียบนี้ งานสารบรรณ หมายความว่า ?
ก. งานที่เกี่ยวข้องกับธุรการ
ข. งานรับส่งเอกสาร การเก็บรักษา การยื่นและการทําลาย เอกสาร
ค. งานทั่วไปในสํานักงาน อาทิ การถ่ายเอกสาร การจัดส่งเอกสาร การเก็บรักษา การยื่นและการทําลายเอกสาร
ง. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทําการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยื่นและการทําลาย

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้ผู้รักษาการตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2537 ?
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. ผู้บัญชาการกองทัพบก
ง. เจ้ากรมสารบรรณทหารบก

ข้อที่ 3. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ คือหนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือภายนอก
ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือประทับตรา
ง. หนังสือที่เจ้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 4. หนังสือตามระเบียบนี้ทั้งหมดมีทั้งสิ้นกี่ชนิด ?
ก. มีทั้งสิ้น 3 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และ หนังสือประทับตรา
ข. มีทั้งสิ้น 4 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา และ หนังสือสั่งการ
ค. มีทั้งสิ้น 5 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ และ หนังสือประชาสัมพันธ์
ง. มีทั้งสิ้น 6 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และ หนังสือที่เจ้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 5. “หนังสือภายใน” ตามระเบียบนี้ คือ หนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ
ข. หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือ ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการเดียวกัน
ง. หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ข้อที่ 6. หนังสือสั่งการตามระเบียบนี้มีทั้งสิ้นกี่ชนิด ?
ก. มีทั้งสิ้น 2 ชนิด ได้แก่ คําสั่ง และ ระเบียบ
ข. มีทั้งสิ้น 3 ชนิด ได้แก่ คําสั่ง ระเบียบ และ ข้อบังคับ
ค. มีทั้งสิ้น 4 ชนิด ได้แก่ คําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎ
ง. มีทั้งสิ้น 5 ชนิด ได้แก่ คําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ และ บันทึกข้อความ

ข้อที่ 7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ (หนังสือสั่งการ) ?
A : บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา
B : ใช้กระดาษตราครุฑ
ก.A ถูก B ถูก
ข.A ถูก B ผิด
ค.A ผิด B ถูก
ง.A ผิด B ผิด

ข้อที่ 8. ข้อใด มิได้ จัดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด ?
ก. ประกาศ ข่าว
ข. ประกาศ แถลงการณ์
ค. ประกาศ ข่าว
ง. แถลงการณ์ ถ้อยคํา

ข้อที่ 9. ข้อใดคือความหมายของ ประกาศ (หนังสือประชาสัมพันธ์) ?
ก. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทาง
ข. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเข้าใจในกิจการของทางราชการ
ค. บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบให้จัดทําตาม
ง. แถลงเหตุการณ์หรือกรณี ใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน กองทัพบกเป็นผู้แถลงการณ์

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ ?
ก. ตัวอักษร ขนาดไม่ใหญ่กว่าตัวพิมพ์โป้ง 32
ข. ระบุคําว่าด่วนภายในแล้วลง วัน เดือน ปี และกําหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือไปถึงผู้รับ
ค. ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดง
ง. เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่ง และดําเนินการทางสารบรรณด้วยความเร็วเป็นพิเศษ

ข้อที่ 11. การจ่าหน้าซอง ในกรณีที่เป็นไปรษณีย์ภัณฑ์ต่างประเทศให้ใช้ข้อความ ในข้อใด ?
ก. PORTPAYE POSTTAGE NO. (เลขที่ใบอนุญาต)
ข. PORTPAYE PAID PERMIT NO. (เลขที่ใบอนุญาต)
ค. PORTPAYE POSTTAGE PAID PERMIT NO. (เลขที่ใบอนุญาต)
ง. PORTPAYE POSTTAGE PAID NO. (เลขที่ใบอนุญาต)

แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,