[แบบทดสอบ] แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2018 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร พร้อมเฉลย 2018
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แบบทดสอบ] แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2018 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร พร้อมเฉลย 2018
เตรียมสอบกรมสรรพากร รอบที่สองในปี 2018 เปิดสอบกลุ่มงานบริหารทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร วุฒิปริญญาตรี และตําแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมจำนวนทั้งสิ้น กว่า 68 อัตรา 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 วันนี้ทางทีมงานเลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร รวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกรมสรรพากร ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร และเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรในปี 2561 ?
ก. นางแพตริเชีย มงคลวนิช
ข. นายเอกนิติ นิติทัณท์ประกาศ
ค. นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
ง. นางศิริวัณย์ แก้วมูลเนียม

ข้อที่ 2. การสร้างความเข้าใจของผู้เสียภาษีในการที่เห็นว่าผู้อื่นเสียภาษีถูกต้องครบถ้วน จัดเป็น……….ของกรมสรรพากร ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. วัตถุประสงค์หลัก
ง. ค่านิยม

ข้อที่ 3. ข้อใดคือ “ค่านิยม” ของกรมสรรพากร ?
ก. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม
ข. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ
ค. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมี ประสิทธิ์ภาพ
ง. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมี ประสิทธิ์ภาพ มุ่งหารายได้เข้ารัฐ

ข้อที่ 4. ปัจจุบันกรมสรรพากรสังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 5. ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคือ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563
ข้อที่ 6. กรอบการบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์กรมสรรพากร 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. การพัฒนาระบบการบริหารและการบริการเพื่อเสริมสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. การรักษาเสถียรภาพทางรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน
ค. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่ ROADMAP DIGITAL RD 2020 พ.ศ. 2563 ?
ก. การใช้บริการ e-Filing เป็น 100 % ของทุกประเภทภาษี/ให้บริการแบบ One Click Service
ข. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT และการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ค. มีฐานข้อมูลผู้เสียภาษีครอบคลุมด้านรายได้/รายจ่าย
ง. เป็นหน่วยงานบริการอัจฉริยะ (Intelligent Service Unit) /RD Platform

ข้อที่ 8. ข้อใดคือกรอบแผนงาน 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ในด้านการลดต้นทุนในการปฏิบัติทางภาษีและต้นทุนในการจัดเก็บภาษี (Reduce Compliance and Collection Cost) ?
ก. การตรวจสอบภาษีอากรและกำกับดูแลผู้เสียภาษีตามระดับความเสี่ยง
ข. การบริหารจัดเก็บภาษีผ่านการกำหนดมาตรฐานสำนักงานบัญชี
ค. การสำรวจความคิดเห็นของผู้เสียภาษี (Customer Survey)
ง. การลดต้นทุนของผู้เสียภาษี

ข้อที่ 9. การพัฒนาระบบงาน ฐานข้อมูล สำหรับการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษี เป็นแผนงานกรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ของกรอบแนวคิด DIGITAL RD 2020 ตามข้อใด ?
ก. การเสริมสร้างการปฏิบัติทางภาษีให้ถูกต้อง (Tax Compliance)
ข. การลดต้นทุนในการปฏิบัติทางภาษีและต้นทุนในการจัดเก็บภาษี (Reduce Compliance and Collection Cost)
ค. การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ (Business Competitiveness)
ง. การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบ ICT (Sustainable and Secured ICT)

ข้อที่ 10. ข้อใดคือตัวชี้วัดของการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการท่างาน (Happy Workplace) ?
ก. จำนวนบุคลากรท่ีผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เป็นร้อยละ 100
ข. ผลการจัดอันดับความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ โดย สถาบัน IMD อยู่ในลาดับที่ 1 ใน 25 ของโลก
ค. ผลการสารวจความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากรเป็นร้อยละ 90
ง. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เสียภาษีโดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 80

อ่านแนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากร ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,