โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รวม 18 ตำแหน่ง บัดนี้-12 เม.ย. 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รวม 18 ตำแหน่ง บัดนี้ – 12 เม.ย. 2555 โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28/03/2555 ผู้ที่ต้องการทำงานในโรงพยาบาลเป็นข่าวดีของคุณแล้วหละคะ เพราะมีประกาศจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) โดยรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวม 18 ตำแหน่ง ผู้ที่สนใจ โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หรือต้องการทราบรายละเอียด หางาน โรงพยาบาล 55 เพิ่มเติม สามารถติดตามอ่านรายละเอียดการรับสมัครงานทั้งหมดได้ด้านล่างข้อความนี้เลยคะ ขอบคุณคะ
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) รับสมัครงาน 2555


โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รวม 18 ตำแหน่ง บัดนี้-12 เม.ย. 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่)
ประกาศ รับเจ้าหน้าที่รวม 18 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 12 เมษายน 2555)
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ประกาศโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ด้วย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ
จำนวนหลายตำแหน่ง ดังนี้
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ จำนวน 11 อัตรา
2. นักรังสีการแพทย์ สังกัดศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
3. นักรังสีการแพทย์ สังกัดหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา จำนวน 2 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่เวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
5. พยาบาลวิชาชีพ สังกัดศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
6. พยาบาลศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 2 อัตรา
7. พยาบาลหน่วยรังสีวินิจฉัย จำนวน 1 อัตรา
8. พยาบาลหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา จำนวน 1 อัตรา
9. พยาบาลห้องผ่าตัด จำนวน 2 อัตรา
10. พยาบาลผู้ป่วยใน จำนวน 3 อัตรา
11. พยาบาลหน่วย ICU จำนวน 2 อัตรา
12. ผู้ช่วยพยาบาลหน่วย ICU จำนวน 2 อัตรา
13. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
14. Programmer จำนวน 3 อัตรา
15. พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
16. พนักงานปฏิบัติการ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง (ประเภทสัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
17. พยาบาลวิชาชีพ Part – Time จำนวนหลายอัตรา
18. ผู้ช่วยพยาบาล Part – Time จำนวนหลายอัตรา
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
โดยมีรายละเอียดย่อย ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพนักงาน หรือพักราชการ
10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะ
กระทำผิดวินัย
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ตำแหน่ง / จำนวน / คุณสมบัติที่รับสมัคร
ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ จำนวน 11 อัตรา
1. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
2. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย จำนวน 1 อัตรา
3. สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จำนวน 1 อัตรา
4. สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 2 อัตรา
5. สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
6. สาขาศัลยศาสตร์ตับและท่อน้ำดี จำนวน 1 อัตรา
7. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จำนวน 1 อัตรา
8. สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา จำนวน 1 อัตรา
9. สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด จำนวน 1 อัตรา
10. สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจฯ จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต
2. วุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา / รังสีวิทยาวินิจฉัย / อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ / สาขาอายุรศาสตร์ ทางเดินอาหาร / ศัลยศาสตร์ / โสต ศอ นาสิกวิทยา / มะเร็งนรีเวชวิทยา / อายุรศาสตร์โรคเลือด / อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจฯ
3. มีความสนใจในด้านการรักษาและงานวิจัยวิชาการหรือมีประสบการณ์การทำวิจัยทางคลินิกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ทุน หรือมีพันธะผูกพันกับสถาบันอื่นๆ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. งานบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และคลินิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง
2. ร่วมดูแลรับผิดชอบงานกลุ่ม Liver Cancer Care Program, Lung Cancer Care Program รวมถึง Cancer Care Program อื่นๆ ในอนาคต
3. รับปรึกษาการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแผนกอื่นๆ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
4. รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก (แผนก ICU)
5. ทำการศึกษาวิจัยในสาขามะเร็งที่ได้รับมอบหมายและงานวิชาการต่างๆ
6. ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการรักษา (Tumor Board)
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ สังกัดศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
4. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางรังสีและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
5. ประพฤติและปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามหลักวิชาที่ถูกต้องด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
6. มีความสามารถในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งจากการศึกษาค้นคว้า ฝึกอบรมวิจัย และประสบการณ์จากการทำงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
7. สามารถปรับตัวในการทำงานเป็นกลุ่ม เนื่องจากงานรังสีเทคนิค เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์ต่างสาขา เช่น รังสีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักฟิสิกส์การแพทย์ เป็นต้น
8. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ผู้ร่วมงาน หรือบุคลากรสาขาอื่น และประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. ควบคุมการทำงานเครื่องถ่ายภาพและบันทึกภาพการทำงานของอวัยวะภายในด้วยสานเภสัชรังสี และเครื่องนับวัดปริมาณรังสีจากร่างกายผู้ป่วยที่ได้รับการฉีด การกิน การสูดดมสารเภสัชรังสีเพื่อวินิจฉัย และ/หรือ ติดตามผลการรักษาโรค สำหรับเครื่องถ่ายภาพระบบดิจิตอล เช่น PET/CT SPECT/CT สามารถปรับตั้งภาพพารามิเตอร์ให้ได้ภาพรังสีที่มีคุณภาพดีที่สุด ประมวลภาพและสามารถเรียกข้อมูลภาพกลับมาดูได้อย่างถูกต้อง
2. ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างภาพและคำนวณค่าทางสรีรวิทยาจากภาพได้อย่างถูกต้อง
3. ใช้วิธีการทางห้องปฏิบัติการร่วมกับสารกัมมันตรังสี ในการวิเคราะห์ตรวจสอบสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยตลอดจนควบคุมการทำงานเครื่องนับวัดปริมาณรังสี วัดสิ่งส่งตรวจแล้วรายงานผลการตรวจเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและพยากรณ์ความรุนแรงของโรค
4. ร่วมตรวจสอบการประกันคุณภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
5. ร่วมจัดระบบการเก็บสารเภสัชรังสี การกำบังรังสี การป้องกันการปนเปื้อนสารเภสัชรังสีระหว่างคน เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อมการกำจัดกากสารเภสัชรังสีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
6. ร่วมรับผิดชอบงานป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วย บุคคลที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
7. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนถ่ายภาพ อธิบายขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ถ่ายภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย
8. ถ่ายภาพอวัยวะและประมวลผลข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับสารเภสัชรังสี โดยวิธีรับประทาน ฉีด หรือสูดดมด้วยเครื่อง Scintillation Gamma Camera และประมวลผลข้อมูล
9. ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง Gamma Camera เครื่องวัดรังสี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
10. ตรวจวัดการปนเปื้อนของเภสัชรังสีบนเตียงสำหรับการตรวจ รวมทั้งห้องที่ตรวจผู้ป่วย
11. ช่วยกำจัดกากสารเภสัชรังสี
12. ป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย สอนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษารังสีเทคนิค โดยให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือ และเทคนิคการถ่ายภาพ
13. ช่วยงานวิจัยของแพทย์ ศึกษาวิจัยและมีส่วนร่วมในงานวิจัยของหน่วยงาน
14. เป็นกรรมการ / อนุกรรมการ ในคณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
คุณสมบัติในการคัดเลือก :
หากมีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ สังกัดหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. จบวุฒิการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
3. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
4. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
5. มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
6. มีความกระตือรือร้น ในการใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเอง
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. จำลองการรักษา
– จัดท่าและยึดตรึงผู้ป่วยโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
– ทำการจำลองการรักษาด้วยเทคนิคต่างๆ โดยใช้เครื่อง CT – Simulation เครื่อง Simulation และเครื่อง CT – PET Scan
2. การฉายรังสี
– จัดท่าและยึดตรึงผู้ป่วยโดยเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องตรงกับที่จำลองการรักษา
– ทำการตรวจสอบตำแหน่งที่ฉายรังสีผู้ป่วย โดยการใช้เอ็กซเรย์ธรรมดา (kV image) หรือตัด CBCT ที่เครื่องฉายก่อนเริ่มฉายผู้ป่วย
3. ควบคุมการทำงานของเครื่อง CT – Simulation , Simulation เครื่องเร่งอนุภาค (Linac) เครื่องเอ็กซเรย์ C – arm และเครื่องใส่แร่ (High Dose Rate)
4. ควบคุมการทำงานของเครื่องแสดงคลื่นการหายใจของผู้ป่วยที่ห้อง CT – Simulation และห้องฉายรังสี Linear accelerator เพื่อฉายรังสีด้วยเทคนิค Gating และตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณรังสีของเครื่องฉายรังสี Linear accelerator ร่วมกับนักฟิสิกส์ก่อนการฉายรังสี
5. จัดท่าผู้ป่วยเพื่อฉายรังสีในแต่ละวันให้เหมาะสม
6. ศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางด้านรังสีการแพทย์
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :

1. เพศชาย / หญิง
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเวชสถิติ
3. มีความรู้ด้านเวชระเบียนและเวชสถิติเป็นอย่างดี
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
5. มีความรู้และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
6. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
7. มีประสบการณ์การทำงานด้านเวชระเบียนและสถิติมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี โดยเฉพาะด้านการจัดการงานเวชระเบียนและสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็ง
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ ระบบการเรียกเก็บเงิน UC ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
2. วิเคราะห์และจัดระบบงานเวชระเบียนมีประสิทธิภาพ
3. บริหารงานเวชระเบียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานงานเวชระเบียน
4. จัดทำตัวชี้วัดคุณภาพระดับหน่วยงาน ระดับโรงพยาบาล
5. บริหารทรัพยากร(4M)ในงานเวชระเบียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาผู้ป่วย
7. ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เวชสถิติของโรงพยาบาล
8. จัดทำตัวชี้วัดคุณภาพระดับหน่วยงาน ระดับโรงพยาบาล
9. แปลผลการวินิจฉัยให้เป็นรหัสโรค รหัสการผ่าตัด (Code)ตามมาตรฐานบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก (WHO)เช่น ICD-10 ,ICD-9-CM,ICD-DA,ICD-O, Snowed Code ติดตามและตรวจสอบรหัส ICD ที่ให้ไม่ครบถ้วน พร้อมทั้งบันทึกย้อนหลังในระบบOPD HIS 100 ราย/วัน
10. วิเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มวินิจฉัยโรค(DRG)เพื่อประกอบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
11. นิเทศการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ความรู้ด้านเวชระเบียนที่ถูกต้อง
12. พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology)ให้คุ้มค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน
13. จัดทำสถิติของโรงพยาบาลในด้านการให้บริการทางการแพทย์ต่างๆเช่น สถิติโรค อัตราการตาย อัตราการครองเตียง ฯลฯ
14. ออกแบบฟอร์มที่ใช้ในงานเวชระเบียน
15. จัดทำระบบ website และนำเสนอข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
16. รวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติตัวชี้วัดคุณภาพงานบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
17. ประชุมร่วมกับหน่วยรหัสโรค เพื่อรับฟังนโยบาย ปัญหา และเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางด้านพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ขั้น 1
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. ดูแลรับผิดชอบการให้สารเภสัชรังสีและContrast แก่ผู้ป่วย แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวในการตรวจให้ผู้ป่วยเพื่อให้ผลการตรวจมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฉุกเฉินเฉพาะหน้า
2. ดูแลการจัดสภาพแวดล้อม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นกรรมการ/คณะทำงานประชุมกับทีมสุขภาพ ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการพยาบาลในหน่วยงาน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 4 อัตรา
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางด้านพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ขั้น 1
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. ร่วมรับผิดชอบงาน Home care ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง
2. ร่วมวางแผน จัดบริการการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน
3. ร่วมประสานงานการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน
4. ร่วมจัดการสอนการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผล การดูแลผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน
5. ส่งต่อการดูแลในโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว
6. ร่วมพัฒนาแนวปฏิบัติ และการประกันคุณภาพการบริการที่บ้านและชุมชน
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ตำแหน่ง พยาบาลหน่วยรังสีวินิจฉัย จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1

โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. ดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่มารับการตรวจทางรังสีวินิจฉัยและซักประวัติการใช้ยา การแพ้ยา
2. จัดเตรียมและฉีด Contrast media เข้าทางหลอดเลือดดำในการตรวจพิเศษต่างๆ ตามคำสั่งของแพทย์
3. ช่วยในการทำ Angiography และ Interventional Radiology
4. จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ สำหรับการทำหัตถการทางรังสีวินิจฉัย และดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ตำแหน่ง พยาบาลหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการตรวจรักษาผู้ป่วย
2. ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่พยาบาล รวมถึงการให้บริการแก่ผู้ป่วย
3. การประสานงานและการบริการมีความสะดวก รวดเร็ว
4. การดูแลผู้ป่วยด้วยมาตรฐานการพยาบาลและด้วยความกระตือรือร้นเอาใจใส่
5. ดูแลความพร้อมใช้ของเครื่องและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย
6. งานศึกษาวิจัย และมีส่วนร่วมในการวิจัยของหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา
7. งานด้านสารสนเทศและระบบเชื่อมต่อข้อมูล ในหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หน่วยห้องผ่าตัด จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :

.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
3. หากมีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หน่วยผู้ป่วยใน จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการพยาบาล
2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หน่วย ICU จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการพยาบาล
2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
3. หากมีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล หน่วย ICU จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :

.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
3. หากมีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องมือทางทันตกรรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น ยูนิตทำฟัน เครื่องถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม เป็นต้น
3. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
4. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
5. มีใจรักในงานบริการผู้ป่วยและมีความอดทน
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
7. มีความกระตือรือร้น ในการใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเอง
8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. จัดเตรียมยูนิตทำฟัน ชุดเครื่องมือทำฟัน และวัสดุที่คาดว่าจะใช้ในการรักษาตามประเภทผู้ป่วยข้างเก้าอี้ และทำความสะอาด ทำเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ จัดเก็บเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดรักษา
2. รับผิดชอบงานธุรการ เช่น ระบบเวชระเบียนเบื้องต้น การนัดหมาย จัดทำสถิติผู้ป่วย จัดทำเอกสารของหน่วยงาน
3. รับผิดชอบงานบริหารจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ทางทันตกรรม
4. รับผิดชอบการถ่ายภาพรังสีพาโนรามิกสามมิติ
5. ประสานงานภายในหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้การบริการมีความราบรื่น สะดวก รวดเร็ว
6. ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริการผู้ป่วยด้วยความกระตือรือร้นเอาใจใส่
7. ให้ความรู้แนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษา
8. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย
9. งานศึกษาวิจัยและมีส่วนร่วมในการวิจัยของหน่วยทันตกรรม
10. งานด้านสารสนเทศและระบบเชื่อมต่อข้อมูลในหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ตำแหน่ง PROGRAMMER จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :

1. เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เกี่ยวกับ Windows Based and Web Based Programming เช่น Visual Basic, Visual C#, VB.NET, MS Access, MySQL เป็นต้น
4. สามารถออกแบบ เขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายได้
5. สามารถพัฒนา ดูแล แก้ไขโปรแกรมขององค์กรให้ทำงานได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ
7. มีความขยันและอดทนในการทำงาน และมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
2. ประสานงานกับผู้ใช้งานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน
3. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งระบบต่างๆ ที่จะพัฒนาขึ้น
4. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆ ให้กับบุคลากร รับทราบปัญหาและความต้องการของผู้ใช้
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :

1. ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และความก้าวหน้าทางวิชาการต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
3. นำความรู้ด้านเภสัชกรรมเบื้องต้น ไปปฏิบัติงานช่วยเภสัชกร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
6. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ (เช้า บ่าย และดึก) ได้ และทำงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
8. มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเอง

โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
1.การบริหารคลังยา ได้แก่
1.1 การออกใบสั่งซื้อ และการดำเนินการด้านเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 การรับยาและเวชภัณฑ์เข้าคลัง การเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์
1.3 การจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ และคุณสมบัติของยาเพื่อป้องกันปัญหายาเสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุ
1.4 ตรวจสอบและรายงานอายุของยา
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
2.การจัดยา ได้แก่
2.1 จัดยาตามฉลากได้อย่างถูกต้อง
2.2 ส่งมอบยาที่ตรวจสอบแล้วทาง dumb waiter
2.3 จัดยา daily dose ใส่รถยา
2.4 ทำการออกยา daily dose จากระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับให้บริการผู้ป่วยในวันรุ่งขึ้น
2.5 สามารถติดต่อสื่อสารและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ และสามารถส่งต่อปัญหา
ให้เภสัชกรดำเนินการต่อได้ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้เอง
2.6 ตรวจสอบไม่ให้มีการปะปนของยาในภาชนะบรรจุ
2.7 การแบ่งบรรจุยาไว้ล่วงหน้า
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
3. การเตรียมยาเคมีบำบัด
3.1 การผสมยาเคมีบำบัด ภายใต้ความเห็นชอบ หรือความควบคุมของเภสัชกร
3.2 การจัดเตรียมยาเคมีบำบัด ฉลาก และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมสำหรับเข้าห้องผสมยา
3.3 การนำส่งยาเคมีบำบัด ถึงมือพยาบาลผู้รับผิดชอบในการบริหารยาผู้ป่วย
3.4 ดูแลรักษาความสะอาดของห้อง เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ

โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ประเภทสัญญาจ้าง จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
3. มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มีไหวพริบและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
4. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ล้างและเบิกอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ดูแลความสะอาดพื้นที่ เครื่องมือของหน่วยงาน รับ – ส่งเอกสาร และเตรียมสิ่งส่งตรวจ
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ Part – Time จำนวนหลายอัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางด้านพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ขั้น 1
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล Part – Time จำนวนหลายอัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ :

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ตำแหน่ง Part – Time ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55

อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน จะพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ : สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าทางราชการ
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
เอกสารและหลักฐาน เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครมีดังนี้
ที่ เอกสาร/หลักฐาน จำนวน
1 ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้วพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา
สีดำ ขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่าย จำนวน 1 รูป) 1 ชุด
2 สำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษา หรือมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 1 ฉบับ
3 หนังสือสำคัญรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
5 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6 ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 3 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) และ ใบ สด.8 หรือ ใบ สด.9 หรือ ใบ สด. 43
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ
7 ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) หน่วยงานละ 1 ฉบับ
เอกสารในข้อ 2 ถึง 7 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
การสมัคร
วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง : งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11
วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์ : ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า
เอกสารสมัครงาน ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail : ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail : hr_ccc@cccthai.org หรือ udomsups@hotmail.com
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร คัดเลือก
ขั้นตอน วัน / เดือน / ปี
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
เวลา 08:30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันประกาศ – 12 เมษายน 2555
สมัครทางไปรษณีย์
โรงพยาบาล จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์ ตั้งแต่วันประกาศ – 12 เมษายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการทดสอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติในบางตำแหน่งงาน) จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
สถานที่รับสมัคร/สอบ/ประกาศผลการคัดเลือก
สถานที่รับสมัคร/ประกาศผล
– โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
– ลงประกาศผลการสอบ ณ เวบไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ www.cccthai.org
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
สถานที่สอบสัมภาษณ์
– แจ้งให้ทราบในภายหลัง
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55
สอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์ 0-2576-6661 – 4
โทรสาร 0-2576-6111
โรงพยาบาล เปิดรับสมัคร 2555 โรงพยาบาล สมัครงาน 2555 หางาน โรงพยาบาล 55

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights