โรงพยาบาลตรัง เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 62 อัตรา 16-22 ตุลาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โรงพยาบาลตรัง เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 62 อัตรา 16-22 ตุลาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศโรงพยาบาลตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยโรงพยาบาลตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๗๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ ในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สามารถดูรายละเอียด การรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tranghes.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอํานวยการชั้น ๒ โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,