[โหลดฟรี!! แนวข้อสอบตํารวจ 56] ข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ สำหรับชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร สายปราบปราม 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ สำหรับชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร สายปราบปราม 2556 โหลดฟรี!! แนวข้อสอบตํารวจ 56
แนวข้อสอบตำรวจสายป้องกันและปราบปราม สำหรับเตรียมสอบนายร้อยตำรวจบุคคลภายในมีเนื้อหาของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ กฎ ก.ตร. อื่นๆที่สายป้องกันและปราบปราม จำเป็นต้องรู้ และนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง…. ข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ สำหรับชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร สายปราบปราม 2556 โหลดฟรี!! แนวข้อสอบตํารวจ 56

ข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ สำหรับชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร สายปราบปราม 2556 โหลดฟรี!! แนวข้อสอบตํารวจ 56

แนวข้อสอบตํารวจ 56

[โหลดฟรี!! แนวข้อสอบตํารวจ 56] ข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ สำหรับชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร สายปราบปราม 2556

แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. เพราะเหตุใดจึงต้องสร้างประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ เพื่อเป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ
ก. เพื่อทำให้ข้าราชการตำรวจมีคุณธรรม และ จริยธรรม ที่ดีและเป็นมาตรฐาน
ข. เพื่อทำให้ข้าราชการตำรวจมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและเป็นมาตรฐาน
ค. เพื่อทำให้ข้าราชการตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และบริการชุมชนให้เกิดความร่มเย็น
ง. ถูกทุกข้อ

2. ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จงให้ความหมายของ ”จรรยาบรรณของตำรวจ”
ก. คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
ข. ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตำรวจ ที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติ
ค. ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตำรวจ ที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจและวิชาชีพตำรวจ
ง. ผิดทุกข้อ

3. ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จงให้ความหมายของ ”จริยธรรมของตำรวจ”
ก. ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตำรวจ ที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติ
ข. คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่
ค. คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
ง. คุณธรรม ค่านิยมหลัก และอุดมคติของตำรวจ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจอยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

4. หากพบว่าหน่วยงานตำรวจและหรือข้าราชการตำรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จเรตำรวจแห่งชาติต้องดำเนินการอย่างไร
ก. รายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. แจ้งผู้บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ค. ดำเนินการจับกุมข้าราชการตำรวจที่ละเมิด ทันที
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

5. ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตนละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาต่อไป
ข. ทำการจับกุมผู้บังคับบัญชา
ค. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลำดับชั้นขึ้นไป
ง. รายงานต่อสื่อมวลชน

6. ข้าราชการตำรวจสามารถเสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ผ่านบุคคลใด
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. จเรตำรวจแห่งชาติ

7. หลักมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม มีกี่ข้อ
ก. มี 5 ข้อ
ข. มี 7 ข้อ
ค. มี 9 ข้อ
ง. มี 11 ข้อ

8. ข้อใดคือหลักมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม
ก. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม
ข. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
ค. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ง. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

9. ข้อใดคือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทให้เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตน ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม
ก. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม
ข. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
ค. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดคืออุดมคติของตำรวจ 9 ประการที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม
ก. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ค. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
ง. มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนแก่ประชาชน
เนื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

อ่านแนวข้อสอบสายอำนวยการต่อคลิก!!

อ่านแนวข้อสอบสายป้องกันและปราบปรามต่อคลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights