โหลดฟรี! แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ นสต. สายปราบปราม ปี 2561 รวมแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ นสต. พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โหลดฟรี! แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ นสต. สายปราบปราม ปี 2561 รวมแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ นสต. พร้อมเฉลย
Screen Shot 2017-12-17 at 9.50.20 AMหลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ไปแล้ว วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน
หมวด 3 หน้าที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน
หมวด 4 วิธีการสืบสวน
หมวด 5 การทำรายงานสืบสวน
หมวด 6 สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา
หมวด 7 การพิจารณาสั่งสำนวนการสืบสวน
หมวด 8 การสืบสวนที่มิชอบและบกพร่อง
หมวด 9 การนับระยะเวลา
และยังแถมให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ นสต. สายปราบปราม ปี 2561 ต้องรู้!

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ การสืบสวนข้อเท็จจริง ได้ชัดเจน ครบถ้วนที่สุด ?
ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่
ข. การแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการณ์และการกระทํานั้นว่าเกิดขึ้นจากการ กระทําของข้าราชการตํารวจผู้ใด
ค. การแสวงหาหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่ เพื่อที่จะทราบว่า ข้าราชการตํารวจผู้ซึ่งมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือถูกร้องเรียนได้กระทําผิดวินัยหรือไม่ประการใด
ง. การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่ เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการณ์และการกระทํานั้นว่าเกิดขึ้นจากการกระทําของข้าราชการตํารวจผู้ใด ว่าได้กระทําผิดวินัยหรือไม่ ประการใด

ข้อที่ 2. กรณีไม่ใช่ข้อใด ที่ควรทําการสืบสวนข้อเท็จจริง ?
ก. ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่าข้าราชการตํารวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวินัย หรือสงสัยว่ากระทําผิดวินัย
ข. ผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตํารวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวินัย
ค. มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการตํารวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวินัยโดย ผู้ร้องเรียนนั้นไม่ได้แจ้งชื่อ และที่อยู่ของตนเองเป็นที่แน่นอน
ง. มีบัตรสนเท่ห์กล่าวโทษว่าข้าราชการตํารวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวินัยตามปกติการร้องเรียน กล่าวโทษข้าราชการตํารวจว่ากระทําผิดวินัยในลักษณะ เป็นบัตรสนเท่ห์ห้ามมิให้รับฟังเว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้น ระบุข้อเท็จจริง พยานหลักฐานกรณีแวดล้อม และหรือระบุพยานบุคคล พยานวัตถุ หรือพยานเอกสาร ชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนได้

ข้อที่ 3. บุคคลในข้อใดไม่สามารถเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนยกเว้นนายกรัฐมนตรี และ คณะกรรมการสืบสวนได้ ?
ก. นายเอมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกสืบสวน
ข. นายบีรู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน
ค. นายซีเป็นคู่กับผู้ร้องเรียนกล่าวหา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน ?
ก. จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้เฉพาะครั้งที่มีความสําคัญระดับประเทศ
ข. รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา
ค. ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทําการสืบสวน
ง. สืบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่ กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดการสืบสวน

ข้อที่ 5. คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน ต้องดําเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จไม่เกินกี่วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง ?
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

ข้อที่ 6. ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด หรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่สืบสวน ถ้าคณะ กรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว ข้อใดถูกต้อง ?
ก. ให้ถือเอาคําพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานโดยไม่ต้องสืบสวนต่อไปก็ได้
ข. ให้ถือเอาคําพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานโดยต้องสืบสวนต่อไปจนสิ้นสุด
ค. ให้ถือเอาคําพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานโดยไม่ต้องสืบสวนต่อไปก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา ทราบ
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 7. ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาสามารถนําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้าร่วมฟังได้หรือไม่ ?
ก. ได้ โดยผู้ถูกกล่าวหาจะนําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนจํานวนไม่เกิน 1 คนเข้าร่วมฟังก็ได้
ข. ได้ โดยผู้ถูกกล่าวหาจะนําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนจํานวนไม่เกิน 2 คนเข้าร่วมฟังก็ได้
ค. ไม่ได้ เนื่องจาก ผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้นที่เข้าร่วมฟังก็ได้
ง. ไม่ได้ เนื่องจาก ทนายความหรือที่ปรึกษาเท่านั้นที่เข้าร่วมฟังได้

ข้อที่ 8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ แบบ สส.๔ (บันทึกถ้อยคําพยาน) ?
ก. ให้ใช้แบบ สส.๔ ได้ทั้งการบันทึกถ้อยคําผู้กล่าวหาหรือผู้ร้องเรียนและบุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคําเป็นพยาน
ข. การสอบปากคําพยานของคณะกรรมการสืบสวนต้องมีกรรมการสืบสวนร่วมสอบปากคําไม่น้อยกว่า 1 คน และให้กรรมการสืบสวนดังกล่าว (หรือผู้สืบสวน) ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคําด้วย
ค. ถ้าผู้บันทึกถ้อยคําเป็นกรรมการในคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการให้ผู้บันทึกถ้อยคําลงลายมือ ชื่อทั้งในฐานะผู้บันทึกถ้อยคํา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ แบบ สส.๒ (บันทึกการแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนตามข้อ ๑๘) ?
ก. หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพให้บันทึกถ้อยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการ รับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทําไว้ด้วย
ข. ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน
ค. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก หรือเพิ่มเติมให้ตรงกับข้อเท็จจริง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทําการสืบสวน ?
ก. ประธานกรรมการ ต้องมีตําแหน่งและยศไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา
ข. กรณีเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ผู้ทําการสืบสวนต้องมียศไม่ต่ำกว่าพันตํารวจเอก
ค. กรณีเป็นราชการส่วนภูมิภาคต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยตํารวจโท
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ปี 2560-2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,