โหลดฟรี!!! E-Book แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) 2556 แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติวิชา Aptitude Test 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โหลดฟรี!!! E-Book แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) 2556นวข้อสอบการเคหะแห่งชาติวิชา Aptitude Test 2556
ตัวอย่างแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) สำหรับการสอบในปี พ.ศ. 2556 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะหและเหตุผล สามารถทางมิติสัมพันธ์ และ ความสามารถทางด้านภาษา เป็นต้น โดยข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) จัดเป็นข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป มีคะแนน100 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 300 คะแนน โดยข้อสอบที่คะแนนมากที่สุดคือข้อสอบในรายวิชาเฉพาะตำแหน่งที่ท่านได้เลือกสอบกับการเคหะแห่งชาติคะ แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) 2556 แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติวิชา Aptitude Test 2556

แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) 2556 แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติวิชา Aptitude Test 2556

แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติวิชา Aptitude Test 2556

โหลดฟรี!!! E-Book แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) 2556 แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติวิชา Aptitude Test 2556

ตัวอย่างแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)

คำสั่ง จงหาลำดับถัดไปของชุดเลขต่อไปนี้ โดยใช้เวลา 10 นาที E-Book แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ

ข้อ 1 . -1 -1 -1 0 3 …………………(จงหาลำดับถัดไปของชุดเลขต่อไปนี้)……..
ก. -4,567
E-Book แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) 2556
ข. -5,454
ค. -9,993
ง. 7,998
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติวิชา Aptitude Test 2556

ข้อ 2 . -4 -979 -2953 -4912 -5843 …………………(จงหาลำดับถัดไปของชุดเลขต่อไปนี้)……..
ก. -6774
ข. -7858
E-Book แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) 2556
ค. -9987
ง. -1024
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติวิชา Aptitude Test 2556

ข้อ 3 . 345 1,023 -8,109 -17,236 -26,345 …………………(จงหาลำดับถัดไปของชุดเลขต่อไปนี้)……..
ก. 0 E-Book แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) 2556
ข. -14,898
ค. -15,233
ง. -17,433
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติวิชา Aptitude Test 2556

ข้อ 4 . -35 -30 19 113 253 …………………(จงหาลำดับถัดไปของชุดเลขต่อไปนี้)……..
ก. -150 E-Book แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) 2556
ข. 440
ค. 497
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติวิชา Aptitude Test 2556
ง. -885

ข้อ 5 . -196 -1 -3 193 196 …………………(จงหาลำดับถัดไปของชุดเลขต่อไปนี้)……..
ก. 393 E-Book แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) 2556
ข. -393
ค. 394
ง. -394
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติวิชา Aptitude Test 2556

ข้อ 6 . -885 -886 -949 -884 -572 …………………(จงหาลำดับถัดไปของชุดเลขต่อไปนี้)……..
ก. 252
ข. 261
E-Book แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) 2556
ค. -998
ง. -2013
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติวิชา Aptitude Test 2556

ข้อ 7 . 5 6 -5 -11 -15…………………(จงหาลำดับถัดไปของชุดเลขต่อไปนี้)……..
ก. -16 E-Book แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) 2556
ข. -17
ค. -18
ง. -19
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติวิชา Aptitude Test 2556

ข้อ 8 . 0 -8 -11 -19 –12 …………………(จงหาลำดับถัดไปของชุดเลขต่อไปนี้)……..
ก. 13
ข. 14
E-Book แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) 2556
ค. 74
ง. -74
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติวิชา Aptitude Test 2556
เนื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคะ E-Book แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) 2556
อ่านแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติในรายวิชาอื่นๆต่อคลิก!!

Tags: , , , , , ,