[โหลด!!แนวข้อสอบ กฟภ] “แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503” แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ พร้อมเฉลย 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โหลด!! แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 พร้อมเฉลย 2556 แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ พร้อมเฉลย 2556
มีแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 สำหรับสอบ กฟภ 2556 มาฝากกันคะ หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบ 2556 ไป ยังไม่ทันประกาศรายละเอียดการสอบ ก็พบว่า แนวข้อสอบ กฟภ เป็นที่ต้องการมากกว่าทุกๆ ปี เอาหละคะ ทราบอย่างนี้แล้ว มัวรอช้าไม่ได้ ไปดู แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ พร้อมเฉลย 2556 กันเลยดีกว่า โดยที่ท่านสามารถหา แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำเพิ่มเติมได้ภายในเว็บไซต์เลยคะ
แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ พร้อมเฉลย 2556

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย 2556

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย 2556

[โหลด!!แนวข้อสอบ กฟภ] “แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503″ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ พร้อมเฉลย 2556

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 สำหรับสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ พร้อมเฉลย 2556

1. ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เรียกโดยย่อว่าอะไร

ก. กฟผ.

ข. กฟน.

ค. กฟภ.

ง. กสทช. แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ พร้อมเฉลย 2556

2. ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เรียกโดยย่อว่าอะไร

ก. Provincial Electricity Authority

ข. Electricity Generating Authority of Thailand

ค. Metropolitan Electricity Authority

ง. Provincial Electricity Authority of Thailand แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ พร้อมเฉลย 2556

3. ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 การจัดตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ก. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ข. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค. ส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศใกล้เคียง

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ พร้อมเฉลย 2556

4. ตามมาตรา ที่ 13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอำนาจตามข้อใด

ก. สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืมและดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข. ไม่จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค. จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่ไม่เป็นประโยชน์แก่กิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ พร้อมเฉลย 2556

5. ประธานกรรมการ “คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ต้องถูกแต่งตั้งโดย??

ก. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข. รัฐมนตรัว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. นายกรัฐมนตรี

ง. คณะรัฐมนตรี แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ พร้อมเฉลย 2556

6. “คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากี่คน และ ไม่เกินกี่คน

ก. ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 10 คน

ข. ไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 12 คน

ค. ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 13 คน

ง. ไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 16 คน แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ พร้อมเฉลย 2556

7.  “คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

ก. ออกพรบ. ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานและผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข. กำหนดอัตราเงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค. ออก พรบ.ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและหนี้สูญออกจากบัญชี ทั้งนี้ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ง. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงาน และข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงาน

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ พร้อมเฉลย 2556

อ่านแนวข้อสอบ กฟภ พร้อมเฉลย 2556 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค..

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ พร้อมเฉลย 2556

**** เฉลยแนวข้อสอบ กฟภ พร้อมเฉลย 2556 จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ พร้อมเฉลย 2556

Tags: , , , , , , , , , ,