[โหลด] แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563 รวมแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความเหมาะสมกับองค์กร 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[โหลด] แนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563 รวมแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความเหมาะสมกับองค์กร 2563
เตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปี 2563 มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถทั่วไป และความเหมาะสมกับองค์กร ค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมของ กฟภ. : ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม โดยมีพฤติกรรม ตามค่านิยม TRUSTED แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Language Test ) แนวข้อสอบความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Computer แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งทุกตำแหน่งที่เปิดสอบในปี 2563

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความเหมาะสมกับองค์กร อัพเดทปี 2563

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมของ กฟภ. : ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม โดยมีพฤติกรรม ตามค่านิยม TRUSTED
ข้อที่ 1. Technology Savvy ตามค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมของ กฟภ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. บริการรวดเร็วเป็นธรรมทันสมัยใส่ใจผู้รับบริการ
ข. ทันโลกเรียนรู้เข้าใจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความรู้ใหม่
ค. ซื่อสัตย์สุจริตมีใจรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านทุจริต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ง. รอบรู้เชี่ยวชาญในงานที่ทำแบ่งปันสร้างสรรค์ และพัฒนา

ข้อที่ 2. ความรอบรู้เชี่ยวชาญในงานที่ทำแบ่งปันสร้างสรรค์ และพัฒนา จัดเป็นค่านิยมตามข้อใด ?
ก. Technology Savvy (T)
ข. Under good Governance (U)
ค. Specialist (S)
ง. Engagement (E)

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ Under good Governance (U) ตามค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมของ กฟภ ?
ก. ซื่อสัตย์สุจริตมีใจรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านทุจริต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม มีน้ำใจเปิดกว้างแบ่งปันทักษะ
ค. บริการรวดเร็วเป็นธรรมทันสมัยใส่ใจผู้รับบริการ
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 4. บริการรวดเร็วเป็นธรรมทันสมัยใส่ใจผู้รับบริการ ตรงกับ TRUSTED ตามข้อใด ?
ก. R
ข. T
ค. U
ง. D

ข้อที่ 5. “Strengthening” ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือ ?
ก. การเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า พัฒนาระบบไฟฟ้าสําหรับเมืองใหญ่และอุตสาหกรรม รวม ทั้งพื้นที่สําคัญต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนผู้ใช้ไฟทุกกลุ่มพัฒนาให้เป็น “Super PEA”
ข. การสร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ ทั้งด้านระบบไฟฟ้า ความปลอดภัยและกระบวนการทํางานให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับภูมิภาค
ค. มุ่งสู่ความทันสมัย ให้บริการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึง พัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบ ICT ให้ทันสมัยรองรับ Smart Grid
ง. การเติบโตอย่างยั่งยืน มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างการเติบโตอย่างสมดุลร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กัน

ข้อที่ 6. ข้อใดคือตัวอย่างการวางแผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการ บริหารและพัฒนาของคณะกรรมการ กฟภ. ?
ก. การวางแผนเรื่อง Distribution Center Stock Management
ข. การตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง Digital Economy
ค. การวางแผน Smart Meter และ Smart Grid ในอนาคต
ง. การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับไฟฟ้าจาก Energy Source ที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อที่ 7. สําหรับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหากผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเกินเกิน 400 หน่วยขึ้นไปต้องเสียค่า พลังงานไฟฟ้ากี่บาทต่อหน่วย ?
ก. 3.1381 (บาท/หน่วย) ข. 3.2315 (บาท/หน่วย) ค. 3.7362 (บาท/หน่วย) ง. 3.9361 (บาท/หน่วย)

ข้อที่ 8. อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 5 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคืออัตราการใช้ไฟฟ้าตามข้อใด ?
ก. กิจการขนาดกลาง
ข. กิจการขนาดใหญ่
ค. กิจการเฉพาะอย่าง
ง. องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร

ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 ทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
ข้อที่ 9. “X” ใน “PEA Digital Transformation : PEA DX” หมายถึงอะไร ?
ก. นวัตกรรม
ข. การปรับเปลี่ยน
ค. ทวีคูณ
ง. ความเป็นเลิศ

ข้อที่ 10. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ?
ก. ยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล เสริมสร้างโครงข่ายระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ข. เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี
ค. แพลตฟอร์มดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลของ กฟภ.
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2563 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2563 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2563 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2563 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมสอบ ปี 2563 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights