โหลด! แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจภายใน สายปราบปราม รวมข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 พร้อมเฉลย 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โหลด! แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจภายใน สายปราบปราม รวมข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 พร้อมเฉลย 2557-2558

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจภายใน

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจภายใน

กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 3 สำหรับแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจภายใน สายปราบปราม รวมข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบเป็นข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ที่เพิ่งอัพเดทมาใหม่ในปีที่แล้ว…..

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหา ทนายความหรือท่ีปรึกษาท่ี่เข้าร่วมฟังจะให้ถ้อยคำแทนผู้ถูกกล่าวหาได้หรือไม่ อย่างไร ?

ก. ได้ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ข้อที่ 34
ข. ได้ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ข้อที่ 35
ค. ไม่ได้ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ข้อที่ 34
ง. ไม่ได้ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ข้อที่ 35

ข้อที่ 2. เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนได้รับความเห็นและผลการสืบสวนข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสืบสวนแล้ว ปรากฏว่าผลการสืบสวนไม่มีมูล ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ตรวจสอบความถูกต้องของสํานวนการสืบสวนตามข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙
ข. ส่ังให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนดําเนินการสืบสวนเพ่ิ่มเติมได้ หากปรากฏว่า การสืบสวนเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอที่จะพิจารณาสั่งการได้
ค. สั่งยุติเรื่อง
ง. ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข้อที่ 3. ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการสืบสวนดําเนินการใหม่ ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีการประชุมของคณะกรรมการสืบสวนมีกรรมการสืบสวนมาประชุมไม่ครบตามที่กําหนดไว้ ในข้อ ๑๕ (๒)
ข. ในกรณีการสอบปากคําบุคคลดําเนินการไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๔ (๔) ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๖
ค. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา และให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๙ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายของ “การสืบสวนข้อเท็จจริง” ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงของข้าราชการตํารวจ

ข. การแสวงหาพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ค. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ง. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจว่าได้กระทําผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 5. จากหมวดที่ 2 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน ผู้ที่สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนต้องไม่เป็นบุคคลตามข้อใด ?
ก. รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน
ข. ไม่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่สืบสวน
ค. ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกสืบสวน
ง. ไม่เป็นผู้ร้องเรียนกล่าวหาหรือเป็นคู่สมรสบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้ร้องเรียนกล่าวหา

ข้อที่ 6. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนได้แจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาต้องชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ต่อประธานกรรมการสืบสวนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคําสั่ง ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง

ข้อที่ 7. ในกรณีที่การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสืบสวนมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ตัดสินชี้ขาดด้วยวิธีใด ?
ก. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่ ผบ.ตร. เพื่อให้ทำการชี้ขาด
ข. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่รัฐมนตรีเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ค. ให้บันทึกการประชุดเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไปเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ง. ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดการประชุม

ข้อที่ 8. ในการนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกอย่างไร ?
ก. ไม่ต้องบันทึก
ข. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร
ค. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร และจากผู้ใด
ง. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด

ข้อที่ 9. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาผู้กระทำผิด คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. เรียกผู้ถูกกล่าวหา มาพบเพื่อแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข. แจ้งให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา
ค. ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ง. สั่งขังผู้ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 10. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับสารภาพ และต้องการยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ ผู้ถูกกล่าวต้องยื่นหนังสือชี้แจงภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบต่อ >>>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 1 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 2 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 3 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights