ใหม่สุด!!! แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบทั้งชั้นประทวน และ ชั้นสัญญาบัตร
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่สุด!!! แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบทั้งชั้นประทวน และ ชั้นสัญญาบัตร

แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย

แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย

อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทยเตรียมสอบทั้งชั้นประทวน และ ชั้นสัญญาบัตร ในปี 2558 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย เพิ่มเติมในชุดที่สาม มีเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์กองทัพไทย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทย ความรู้เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กองทัพไทย พ.ศ. 2555 – 2558 เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบกับกองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งนายทหารชั้นประทวน และ ชั้นสัญญาบัตร ในปี 2558…..

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย [ชุดที่ 3]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 21. แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพไทยกล่าวถึง ?

ก. พิทักษ์ รักษา และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์
ข. อำนวยการร่วม การผนึกกำลังป้องกันประเทศ
ค. สนับสนนุการแก้ไขปัญหาของชาติ
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

ข้อที่ 22. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็น…………….ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. เป้าหมาย
ง. จุดมุ่งหมาย

ข้อที่ 23. การบรูณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทยเพื่อรวมเป็นหน่ึ่งและเป็นกองทัพชั้นนำในด้านความมั่นคงของรัฐและอาเซียนเป็น…………….ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. เป้าหมาย
ง. จุดมุ่งหมาย

ข้อที่ 24. ข้อใดคือตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทย ?
ก. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบ Board band ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วัน
ข. ปริมาณความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกองทัพไทย มีจานวนน้อยลง
ค. ลดความซ้าซ้อนในการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองทัพไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 25. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทยกล่าวถึง ?
ก. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ข. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ค. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการอำนวยการ การใช้กำลัง กองทัพและการยุทธร่วม อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. พัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ของกำลังพลเพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเอง

ความรู้เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ข้อที่ 26. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กองทัพไทย พ.ศ. 2555 – 2558

ก. กองทัพมีศักยภาพในการต่อต้านและเผชิญภัยคุกคามทางทหาร
ข. ประเทศมีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ
ค. ประชาชนในพื้นที่ที่กองทัพรับผิดชอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ง. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัย สูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสม พระเกียรติเพื่อคงความเป็นศูนย์รวม จิตใจของประชาชน

ข้อที่ 27. ตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันเชิงรุกตรงกับข้อใด ?
ก. ร้อยละของความพร้อมรบเฉลี่ยของกองทัพ
ข. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาของชาติ
ค. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
ง. ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาประเทศ การบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน

ข้อที่ 28. ประชาชนในพื้นที่ที่กองทัพรับผิดชอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็น……………ของประเด็นยุทธศาสตร์การผนึกกำลังป้องกันประเทศ ?
ก. ตัวชี้วัด
ข. เป้าประสงค์
ค. จุดมุ่งหมาย
ง. เป้าหมาย

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 5 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 6 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,