ใหม่@! กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 9 อัตรา 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่@! กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 9 อัตรา 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561
ล่าสุด! กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา…

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้วย กรมการทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็น พนักงานราชการ จํานวน ๔ อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ ตําแหน่ง พนักงานบริการ จํานวน ๓ อัตรา (เพศหญิง)
๑.๒ ตําแหน่ง พนักงานธุรการ จํานวน ๑ อัตรา (เพศหญิง)
๑.๓ ตําแหน่ง พนักงานสูทกรรม จํานวน ๑ อัตรา (เพศหญิง)
๑.๔ ตําแหน่ง ช่างโลหะ จํานวน ๒ อัตรา (เพศชาย)
๑.๕ ตําแหน่ง ช่างกลโรงงาน จํานวน ๒ อัตรา (เพศชาย)

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๒.๒.๑ ตําแหน่งตามข้อ ๑.๑ เป็นเพศหญิง สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.๒.๒ ตําแหน่งตามข้อ ๑.๒ เป็นเพศหญิง สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า และมีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรม Word และ Excel เป็นอย่างดี
๒.๒.๓ ตําแหน่งตามข้อ ๑.๓ เป็นเพศหญิง สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.๒.๔ ตําแหน่งตามข้อ ๑.๔ เป็นเพศชาย สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโลหะ สาขางานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างโลหะ
๒.๒.๕ ตําแหน่งตามข้อ ๑.๕ เป็นเพศชาย สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกลและซ่อมบํารุง สาขางานเครื่องมือกล , ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ช่างกลโรงงาน

การรับสมัคร
เปิดสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา

Tags: , , , , ,