ใหม่@! กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 27 อัตรา บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2562 สมัครสอบกรมการแพทย์ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่@! กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 27 อัตรา บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2562 สมัครสอบกรมการแพทย์ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ด้วย กรมการแพทย์จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่ง นักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑.๑.๑ ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๒ ตําแหน่ง
๑.๑.๒ ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๓ ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๒ ตําแหน่ง
๑.๑.๔ ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๕ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๖ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๗ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๘ ตําแหน่ง
๑.๑.๘ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๕ ตําแหน่ง
๑.๑.๙ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเลิดสิน)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๑๐ ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง))
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๑๑ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๓ ตําแหน่ง
๑.๑.๑๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสงฆ์)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง

กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ – วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่ มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash driveเป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ – วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ภายในเวลาทําการของธนาคาร โดยการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบชําระค่าธรรมเนียมในการ สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,