ใหม่! สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานธุรการ และพนักงานเดินหมาย รวม 11 อัตรา 27 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่! สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานธุรการ และพนักงานเดินหมาย รวม 11 อัตรา 27 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครองตําแหน่งพนักงานธุรการ และตําแหน่งพนักงานเดินหมาย
ด้วยสํานักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการศาลปกครอง ตําแหน่งพนักงานธุรการ และตําแหน่งพนักงานเดินหมาย
อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสํานักงาน ศาลปกครอง เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ตําแหน่งและลักษณะงานเฉพาะ สําหรับตําแหน่งของพนักงานราชการศาลปกครอง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประกอบกับคําสั่งสํานักงาน ศาลปกครอง ที่ ๖๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอํานาจให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และคําสั่งสํานักงานศาลปกครอง ที่ ๒๔๔/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอํานาจให้ข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครองปฏิบัติราชการแทน (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตําแหน่งพนักงานธุรการ และตําแหน่งพนักงานเดินหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร และจํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
๑.๑ ตําแหน่งพนักงานธุรการ จํานวน ๑๐ อัตรา
๑.๒ ตําแหน่งพนักงานเดินหมาย จํานวน ๑ อัตรา

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยมีขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://www.admincourt.go.th หัวข้อ ข่าวสมัครงาน เลือก “ระบบสมัครงานออนไลน์” หรือ https://admincourt.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “สมัครสอบ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด เอ ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ภายในเวลาทําการ ของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วภายในวันและเวลาที่กําหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,