ใหม่! หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดรับสมัครพลอาสาสมัคร รวม 4 ตำแหน่ง 18-22 พฤษภาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่! หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดรับสมัครพลอาสาสมัคร รวม 4 ตำแหน่ง 18-22 พฤษภาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษถาคม พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน (ทหารกองหนุน) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การเปิดรับสมัคร ตําแหน่ง พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตร กองร้อยกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (อัตรา พลอาสาสมัคร) จํานวน ๔ อัตรา

๓. หลักฐานในการสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๓ X๔ ซม. จํานวน ๒ รูป ๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ ๓.๓ สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ ๓.๔ สําเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และของบิดา มารดา ผู้ให้กําเนิด จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ๓.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ ๓.๖ สําเนาหนังสือสําคัญทหารกองหนุน (สด.๔) จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๗ หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดที่ปลดจากกองประจําการ (ฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ
หลักฐานในการสมัครตามข้อ ๓.๒ ถึง ๓.๖ ให้นําฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ ด้วย

๔. การรับสมัคร
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เลขที่ ๒ ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๙๓ ๖๑๒๑ ต่อ ๖๔๒๖

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!