ใหม่@! องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เปิดรับสมัครงาน รวม 25 อัตรา 3-11 ตุลาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใหม่@! องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เปิดรับสมัครงาน รวม 25 อัตรา 3-11 ตุลาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จํานวน ๑๖ ตําแหน่ง ๒๕ อัตรา
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– ตําแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๔ อัตรา
– ตําแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกพลศึกษา จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกศิลปศึกษา จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกนาฏศิลป์ จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่งผู้ช่วยนิติกร จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน ๒ อัตรา
– ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๓ อัตรา
– ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างสํารวจ จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค จํานวน ๑ อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จํานวน ๒ อัตรา คือ
– ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน ๒ อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ๓ ตําแหน่ง ๕ อัตรา ประกอบด้วย
– ตําแหน่งคนงานรักษาความสะอาด จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่งภารโรง จํานวน ๓ อัตรา
– ตําแหน่งยาม จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามรายละเอียด เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ผนวก ก.

กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,