[32.5MB] แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 รวมแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร พร้อมเฉลย 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[32.5MB] แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 รวมแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร พร้อมเฉลย 2557

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ

จัดเป็นหลักสูตรการสอบใหม่ในปี 2557 สำหรับการสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งรอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม และ รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน โดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในหลักสูตรการสอบ วันนี้ทางทีมงานเลยได้นำตัวอย่างแบบทดสอบ มาแจกให้ท่านที่ได้สมัครสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ในปี 2557 ได้ลองฝึกทำกันคะ…..

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่เท่าไร
ก. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ค. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ง. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ก. เป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตรา
ข. ปรับไม่เกินร้อยละห้าของอัตราที่ใช้บังคับอยู่
ค. การปรับให้กระทําโดยไม่จำเป็นต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ง. หากปรับให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงห้าบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็นห้าบาท

3. ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๔ ถึง ส.๕
ข. ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๓ ถึง ส.๔
ค. ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.๒ ถึง ส.๓
ง. ถูกทุกข้อ

4. ปัจจัยในข้อใด อยู่ในการประเมินที่ทำให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
ก. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าที่
ข. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ และผลการปฏิบัติหน้าที่
ค. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ และความรู้ความสามารถ
ง. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าที่

5. พ.ต.อ. เอ จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าไร ตามประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ตามพระราชบัญญัตินี้
ก. ๙,๙๐๐ บาท ข. ๕,๖๐๐ บาท
ค. ๓,๕๐๐ บาท ง. ไม่มีข้อใดถูก

6. ข้าราชการตำรวจระดับใด ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ส.๑ ถึง ส.๓
ก. ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก ร้อยตํารวจโท และร้อยตํารวจตรี
ข. ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ และร้อยตํารวจตรี
ค. ร้อยตํารวจโท และร้อยตํารวจตรี
ง. ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ และร้อยตํารวจตรี ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ

7. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ข้อใด
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติ
ข. ปรับปรุงโครงสร้างระบบเงินเดือนของข้าราชการตํารวจ
ค. ปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ง. ถูกทุกข้อ

8. อัตราเงินเดือนในประเภทวิชาการในโรงเรียนตำรวจ ตำแหน่งใดที่ได้รับ ๕,๖๐๐ บาท
ก. รองศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.ต. ข. รองศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.ท
ค. ศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.อ ง. ศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.ท

9. พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเงินประจําตําแหน่งที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ใด ที่นำมาใช้บังคับกับการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี้ โดยอนุโลม ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา
ก. พ.ศ. ๒๕๓๖ ข. พ.ศ. ๒๕๓๗
ค. พ.ศ. ๒๕๓๘ ง. พ.ศ. ๒๕๓๙

10. นายกรัฐมนตรี ท่านใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ ฉบับนี้
ก. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
ข. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ค. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ง. นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบต่อ >>>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 1 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 2 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 3 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,