[4Shared] แนวข้อสอบกรมที่ดิน เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2559-2560 รวมแนวข้อสอบกรมที่ดิน บัญชี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[4Shared] แนวข้อสอบกรมที่ดิน เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2559-2560 รวมแนวข้อสอบกรมที่ดิน บัญชี
Screen-Shot-2559-05-31-at-5.21.28-PM หลังจากที่กรมที่ดิน ได้ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน ในตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันนี้ทางทีมงานเลยถือโอกาสนำตัวอย่างแนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในปี 2559-2560 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนี้คะ…….

แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ Government Fiscal Management System มีชื่อย่อตามข้อใด ?
ก. GFMPS
ข. GFIIS
ค. GTMIS
ง. GFMIS

ข้อที่ 2. ทุกส่วนราชการทั่วประเทศได้เริ่มนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาปฏิบัติงานแบบ Online Real Time ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 22 กรกฎาคม 2546
ข. วันที่ 1 ตุลาคม 2547
ค. วันที่ 1 มีนาคม 2548
ง. วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ข้อที่ 3. รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาการบริหารงานให้ก้าวสู่แนวทางของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อตามข้อใด ?
ก. G-Government
ข. a-Government
ค. e-Government
ง. d-Government

ข้อที่ 4. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการออกแบบระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 22 กรกฎาคม 2546
ข. วันที่ 1 ตุลาคม 2547
ค. วันที่ 1 มีนาคม 2548
ง. วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ข้อที่ 5. ระบบด้านปฏิบัติการ หรือ Operation System ของ GFMIS ถูกรองรับโดย Software ตามข้อใด ?
ก. โปรแกรม SAP R/3
ข. โปรแกรม SAP BW
ค. โปรแกรม Microsoft Excel 2016
ง. โปรแกรม Organization Employee Registration Systems

ข้อที่ 6. หน่วยงานตามข้อใดทำหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลระบบงาน GFMIS ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ?
ก. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ข. กรมบัญชีกลาง
ค. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ข้อที่ 7. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการบันทึกการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบบจะเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ เพื่อตรวจสอบวงเงินงบประมาณ และเชื่อมโยงกับระบบสินทรัพย์ถาวรกรณีที่เป็นการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรมูลค่าตั้งแต่ กี่บาทขึ้นไป ?
ก. ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
ข. ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
ค. ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
ง. ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

ข้อที่ 8. วัตถุประสงค์หลักของระบบ GFMIS คือ ?
ก. ป้องกันระบบการเงินของประเทศ
ข. ลดต้นทุนและช่วยบริหารเงินของประเทศ
ค. เพื่อออกแบบและจัดสร้างระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ
ง. เพื่อจัดสร้างระบบควบคุมการบริหารการเงิน ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อที่ 9. หน่วยงานกลางที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี โปรแกรมระบบงาน และเครือข่ายการดำเนินการของระบบ GFMIS แบบ Online Real Time โดยให้บริการแก่ทุกส่วนราชการ 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วันคือหน่วยงานในข้อใด ?
ก. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ข. กรมบัญชีกลาง
ค. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ข้อที่ 10. ข้อใดคือหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตามโครงสร้างผู้รับผิดชอบดูแลระบบ GFMIS ?
ก. กำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลรายงานต่างๆ ในระบบ GFMIS ผ่านทางเว็บไซต์
ข. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิของบัตร การออกบัตร ตลอดจนกำหนดสิทธิของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐในการเข้าถึงระบบ GFMIS
ค. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ด้าน Network และ Server ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. เป็นที่ปรึกษาและศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ

ข้อที่ 11. ข้อใดคือหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ตามโครงสร้างผู้รับผิดชอบดูแลระบบ GFMIS ?
ก. กำกับดูแลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในส่วนของ Hardware และ Software
ข. พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลการเงินการคลังในภาพรวมของประเทศ
ค. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้ทันสมัย โดยให้สามารถประมวลผลได้แบบ Online Real Time
ง. กำกับดูแลและออกแบบระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประเมินผลการใช้งานและปรับปรุงกระบวนการทำงานของระบบ GFMIS

อ่านแนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,