[4Shared] แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2016 รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษี อัพเดทใหม่ปี 2559 แนวข้อสอบกรมสรรพากร 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-04-30 at 11.30.17 AM[4Shared] แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2016 รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษี อัพเดทใหม่ปี 2559 แนวข้อสอบกรมสรรพากร 59
กลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน วันนี้มีตัวอย่างความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร อัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บทกำหนดโทษการปฏิบัติฝ่าฝืนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับภาษีที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ กับกรมสรรพากร ใหม่ปี 2559 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร [ชุดที่2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 11. อัตราภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเกิน 3,000,000 บาทขึ้นไปต้องเสียภาษีในอัตราภาษีร้อยละเท่าไหร่ ?
ก. ได้รับการยกเว้นภาษี
ข. อัตราภาษีร้อยละ 15
ค. อัตราภาษีร้อยละ 20
ง. อัตราภาษีร้อยละ 30

ข้อที่ 12. การเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบต้องชำระภายในกี่วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ?
ก. ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ข. ภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ค. ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ง. ภายใน 300 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อที่ 13. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบจะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษีภายในกี่วันนับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ?
ก. ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ข. ภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ค. ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ง. ภายใน 300 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อที่ 14. ข้อใดคือสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในเขตต่างจังหวัด ?
ก. ธนาคารพาณิชย์ไทย
ข. สำนักงานสรรพากรสำนักงานใหญ่
ค. ธนาคารกรุงเทพ
ง. ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

ข้อที่ 15. ผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ?
ก. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นปกติธุระ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
ข. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค. ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน ?
ก. ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน
ข. ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน
ค. ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน
ง. ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 90 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน

ข้อที่ 17. ผู้ประกอบกิจการตามข้อใดที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ?
ก. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร
ข. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่มีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
ค. ผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง
ง. ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ข้อที่ 18. ผู้ประกอบการประเภทใดที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ?
ก. ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
ข. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
ค. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19. ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ถูกจำคุกไม่เกิน 1 เดือน/ปรับ 5,000.- บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ถูกปรับไม่เกิน 2,000.- บาท
ค. ถูกจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000.-บาท ถึง 200,000.- บาท
ง. ถูกจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000.- บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 20. ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เจตนาหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ถูกปรับไม่เกิน 2,000.- บาท
ข. ถูกจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000.-บาท ถึง 200,000.- บาท
ค. ถูกจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ถูกจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000.- บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านแนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>> >>>>>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,