A+ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 รวมแนวข้อสอบ กปภ ตำแหน่งนักบัญชี และ ตำแหน่งอื่นๆ แนวข้อสอบ กปภ นักบัญชี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

A+ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 รวมแนวข้อสอบ กปภ ตำแหน่งนักบัญชี และ ตำแหน่งอื่นๆ แนวข้อสอบ กปภ นักบัญชี 2558

แนวข้อสอบ กปภ นักบัญชี 2558

แนวข้อสอบ กปภ นักบัญชี 2558

หลังจากที่ทางการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 52 อัตราและอัตราสำรอง ระหว่างวันที่ 17 – 29 ธ.ค. 2557 วันนี้ทางทีมงานจึงได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าๆ ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยตัวอย่างแนวข้อสอบที่นำมาอัพเดทมีเนื้อหาของ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2 และ แนวข้อสอบภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักบัญชี มีเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 และ หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 สำหรับแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 ในภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งอื่นๆ ทางทีมงานจะทยอยนำมาอัพเดทในประกาศต่อไปคะ…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “Corporate Governance” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ข. หลักการพัฒนาคุณภาพรวม
ค. หลักการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ง. หลักการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า

ข้อที่ 2. ในการเรียกเก็บค่าประกันการใช้น้ำประปา ตามขนาดของมาตรวัดน้ำขนาด 8 นิ้วขึ้นไป ผู้ติดตั้งต้องเสียค่าประกันมาตรละเท่าไหร่
ก. คิดค่าประกันมาตรละ 5,000 (บาท)
ข. คิดค่าประกันมาตรละ 10,000 (บาท)
ค. คิดค่าประกันมาตรละ 20,000 (บาท)
ง. คิดค่าประกันมาตรละ 30,000 (บาท)

ข้อที่ 3. มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่สากล จัดเป็น……….ของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. พันธกิจ
ข. วัฒนธรรมองค์กร
ค. วัตถุประสงค์หลักขององค์กร
ง. ข้อจำกัด

ข้อที่ 4. ข้อใดคือ (Values) ของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. มุ่งเน้นคุณธรรม : CG
ข. มั่นใจคุณภาพ : TQM
ค. เพื่อสุขของสังคม : CSR
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของ “ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา” ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้น้ำประปา และอัตราค่าบริการ ได้ชัดเจนที่สุด
ก. เงินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่การประปาส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากผู้ขอใช้น้ำประปา
ข. ค่ามาตรวัดน้ำค่าท่อและอุปกรณ์ ค่าแรงงานและ ค่าดำเนินการ การติดตั้งประปาจนแล้วเสร็จ
ค. ค่าใช้จ่ายในการวางท่อภายในอาคาร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. ในการขอติดตั้งประปา ผู้ขอใช้น้ำจะต้องยื่นคำขอใช้น้ำตามแบบคำขอที่การประปากำหนดให้ และต้องยื่นแบบคำขอ ณ……….
ก. ที่ว่าการอำเภอ
ข. สำนักงานประปา
ค. บ้านผู้ใหญ่บ้าน
ง. องค์การบริหารส่วนท้องถื่นนั้นๆ

ข้อที่ 7. หากในเดือนใดไม่มีน้ำประปาจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ ให้ผู้ใดมีอำนาจสั่งงดเก็บค่าบริการทั่วไปในเดือนนั้นได้
ก. นายอำเภอ
ข. ผู้ว่าการ
ค. ผู้ใหญ่บ้าน
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 8. สถานที่ใดที่การประปาส่วนภูมิภาค ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าประกันการใช้น้ำประปา
ก. บ้านพักของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ
ข. สถานทูต สถานกงศุล
ค. วัด และสถานที่ประกอบพิธีศาสนาต่างๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. การฝากมาตรวัดน้ำจะทำการฝากต่อเนื่องได้ไม่เกินกี่ปี ตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. ไม่เกิน 2 ปี
ข. ไม่เกิน 3 ปี
ค. ไม่เกิน 4 ปี
ง. ไม่เกิน 5 ปี

ข้อที่ 10. ข้อใดคือค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ ขนาด 6 นิ้ว ตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 2,500 (บาท)
ข. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 3,500 (บาท)
ค. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 5,500 (บาท)
ง. ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ 6,500 (บาท)

แนวข้อสอบภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักบัญชี

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1
ข้อที่ 1. PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTSคือ ?
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ
ค. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ อาเซียน
ง. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐโลก

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 ?
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
ค. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิส่วนทุน
ง. งบประมาณแผ่นดิน

ข้อที่ 3. ตามมาตรฐานนี้เมื่อหน่วยงานใดมีการแก้ไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ หน่วยงานนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อใด ?
ก. ลักษณะของการจัดประเภทใหม่
ข. จำนวนเงินของแต่ละรายการหรือแต่ละประเภทที่ถูกจัดประเภทใหม่
ค. เหตุผลในการจัดประเภทใหม่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ไม่ว่าสินทรัพย์และหนี้สินจะนําเสนอไว้ด้วยวิธีใดก็ตามในการแสดงงบฐานะทางการเงิน หน่วยงานจะต้องเปิดเผยจํานวนท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหรือจ่ายชําระในระยะเวลาเกินกว่ากี่เดือน ?
ก. ในระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน
ข. ในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน
ค. ในระยะเวลาเกินกว่า 24 เดือน
ง. ในระยะเวลาเกินกว่า 36 เดือน

ข้อที่ 5. หน่วยงานต้องไม่จัดประเภทสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อสินทรัพย์น้ั้นตรงกับเงื่อนไขตามข้อใด?
ก. คาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือตั้งใจจะขายหรือใช้ภายในรอบระยะเวลาดําเนินงาน ตามปกติของหน่วยงาน
ข. ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อค้า
ค. ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อใช้งาน
ง. คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ข้อที่ 6. หนี้สินจะจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อหนี้สินนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อใด ?
ก. คาดว่าจะมีการชำระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของหน่วยงาน
ข. ถึงกำหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ค. หน่วยงานไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขให้เลื่อนการชําระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหนี้สินที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นให้จัดประเภทเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. หน่วยงานต้องแยกแสดงรายการตามข้อใดในงบแสดงฐานะทางการเงิน ?
ก. หนี้
ข. อสังหาริมทรัพย์
ค. รายการเจ้าหนี้เงินโอน
ง. รายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
ข้อที่ 8. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ?
ก. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการกําหนดระบบบัญชี
ข. เป็นแนวทางสําหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงาน ภาครัฐว่าได้จัดทําขึ้นภายใต้กรอบหลักการและนโยบายบัญชีทีกระทรวงการคลังกําหนด
ค. ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน ซึ่งจัดทําขึ้นตามหลักการและนโยบายบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนด และสามารถนำงบการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดให้ความหมายของ “มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. จํานวนเงินที่มีการตกลงแลกเปล่ี่ยนสินทรัพย์หรือชําระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคา กันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเก่ียวข้องกัน
ข. จํานวนเงินที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของหน่วยงาน หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มท่ีจะผลิตให้เสร็จ (สําหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเพ่ื่อให้ขายสินค้านั้นได้
ค. ราคาท่ีตราไว้บนเหรียญ ธนบัตร พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่น โดยไม่รวมดอกเบี้ยหรือ เงินปันผลสะสมราคาที่ตราไว้นี้ ไม่จําเป็นต้องเท่ากับราคาที่นำออกขายหรือราคาที่ไถคืนในเวลาต่อมา
ง. เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะ เปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญ

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่งบที่หน่วยงานภาครัฐตามข้อที่ 5 จะต้องจัดทําเพ่ื่อวัตถุประสงค์ท่ั่วไป ?
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ค. งบกระแสเงินสด
ง. หมายเหตุประกอบงบทำการ

ข้อที่ 8. หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นข้อมูลที่เก่ียวกับ…………..?
ก. ข้อมูลเชิงคุณภาพของงบการเงิน
ข. ข้อมูลที่เก่ียวกับกระแสเงินสด
ค. ข้อมูลที่เก่ียวกับเงินสด
ง. ข้อมูลที่เก่ียวกับหนี้สิน

ข้อที่ 11. รอบระยะเวลาบัญชีตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐเริ่มและสิ้นสุดเมื่อใด ?
ก. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม ของปีถัดไป
ข. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 สิงหาคม ของปีถัดไป
ค. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
ง. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ตุลาคม ของปีถัดไป

ข้อที่ 12. ข้อใดไม่จัดเป็นค่าใช้จ่ายราคาทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหาสินทรัพย์หน่วยงาน ?
ก. ต้นทุนการจัดเตรียมสถานที่
ข. ต้นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา
ค. ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เช่น ค่าจ่างสถาปนิกและวศิวกร
ง. ค่าธรรมเนียมที่ไม่มีบิล

ข้อที่ 13. เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังคือ ?
ก. เงินฝากคลัง
ข. เงินทดรองราชการ
ค. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ง. เงินภาษีของแผ่นดิน

ข้อที่ 14. สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีลูกค้าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร คือ ?
ก. วัสดุคงค้าง
ข. วัสดุคงเหลือ
ค. ของใช้สำนักงาน
ง. วัสดุสิ้นเปลือง

ข้อที่ 15. ข้อใดไม่จัดเป็นหนี้สิน ?
ก. รายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า
ข. รายได้แผ่นดินรับล่วงหน้า
ค. รายได้รอการรับรู้
ง. เงินฝากธนาคาร

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558 >>>>
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,