[CR] รีวิวตัวอย่าง! แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2016 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen-Shot-2558-08-10-at-5.26.58-PM[CR] รีวิวตัวอย่าง! แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2016 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟ 2559
เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบแนวข้อสอบในตำแหน่งพนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสถานี) พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน พนักงานการบัญชี 6 และตำแหน่งอื่นๆ โดยตัวอย่างแนวข้อสอบที่นำมาอัพเดทในวันนี้คือตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 มีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 และยังแถมท้ายด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องรู้!!

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. ตามพระราชบัญญัตินี้ สถานี สํานักงานที่ทําการ คลังสินค้า เครื่องจักร และสิ่งของที่ก่อสร้างไว้เพื่อประโยชน์ของรถไฟ คือ ?
ก. เครื่องประกอบทางรถไฟ
ข. อุปกรณ์และสิ่งของของการรถไฟ
ค. หัตถภาระ
ง. ที่ดินรถไฟ

ข้อที่ 2. ตามพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 ได้จัดแบ่งรถไฟไว้เป็นกี่ประเภท ?
ก. แบ่งไว้เป็น 2 ประเภท คือรถไฟแผ่นดิน และรถไฟผู้รับอนุญาต
ข. แบ่งไว้เป็น 3 ประเภท คือรถไฟแผ่นดิน รถไฟผู้รับอนุญาต และรถไฟหัตถกรรม
ค. แบ่งไว้เป็น 4 ประเภท คือรถไฟแผ่นดิน รถไฟผู้รับอนุญาต รถไฟหัตถกรรม และรถไฟสินค้า
ง. แบ่งไว้เป็น 5 ประเภท คือรถไฟแผ่นดิน รถไฟผู้รับอนุญาต รถไฟหัตถกรรม รถไฟสินค้า และรถไฟฟ้า

ข้อที่ 3. คณะกรรมการรถไฟมีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. อธิบดีกรมรถไฟ
ข. อธิบดีกรมโยธาเทศบาล
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
ง. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 4. ในส่วนของรถไฟหลวง คณะกรรมการรถไฟมีหน้าที่รับปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการในเรื่องใด ?
ก. โครงการและนโยบายของการรถไฟ
ข. การลงทุนใหม่
ค. งบประมาณประจําปี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. กรมรถไฟแผ่นดินมีอํานาจที่จะออกกฎข้อบังคับตามข้อใด ?
ก. ว่าด้วยอัตราค้าระวางซึ่งผู้โดยสารต้องเสีย
ข. ว่าด้วยกําหนดเวลาที่รถไฟจะออกเดิน
ค. ว่าด้วยกุญแจและเหล็กเปิดปิดราง รางซึ่งผ่านกัน และทางรถไฟผ่านถนนเสมอระดับ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ตามพระราชบัญญัตินี้กรมรถไฟแผ่นดินไม่มีอํานาจตามข้อใด ?
ก. ทําทางผ่านเสมอระดับหรือลอดใต้หรือข้ามที่ดิน ถนนใหญ่น้อย ทางรถไฟ ทางรถราง แม่น้ําหรือ ลําคลอง
ข. แก้ไขหรือเปลี่ยนทางน้ําไหล ถนนหนทางใหญ่น้อย หรือพูนดินให้สูงกว่าระดับ หรือขุดลดลงให้ต่ํา กว่าระดับ
ค. วางท่อ หรือทําทางระบายน้ําผ่าน หรือลอดใต้ที่ดินที่อยู่ข้างเคียงกับรถไฟ เพื่อไขน้ําเข้ามาหรือให้ ออกไปจากรถไฟ
ง. ปลูกหรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด ภายนอกพื้นที่ของการรถไฟ

ข้อที่ 7. ภาคที่ 1 ส่วนที่ 4 ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึง ?
ก. ว่าด้วยการบรรทุกส่ง
ข. ว่าด้วยการก่อสร้าง การบํารุง และลักษณะจัดการงาน
ค. ว่าด้วยการจัดหาซื้อที่ดิน
ง. ว่าด้วยการจัดวางทั่วไป

ข้อที่ 8. กรมรถไฟแผ่นดินต้องรับผิดชอบห่อวัตถุ หรือสินค้า ในกรณีแตกหักบุบสลายหรือว่าสูญหายไปหรือไม่ ?
ก. ต้องรับผิดชอบ ตามมาตรา51
ข. ไม่ต้องรับผิดชอบ ตามมาตรา51
ค. ต้องรับผิดชอบ ตามมาตรา50
ง. ไม่ต้องรับผิดชอบ ตามมาตรา50

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 52 หากผู้ใดผู้ใดจงใจแสดงรายการสิ่งของอันเป็นความเท็จต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ถูกปรับ 200 บาท
ข. ถูกปรับ 400 บาท
ค. ถูกปรับ 600 บาท
ง. ถูกปรับ 800 บาท

ข้อที่ 10. ในกรณีเสียหายขณะขนส่ง กรมรถไฟแผ่นดินจะต้องรับผิดชอบค่ารถจักรสําหรับลากหรือรถยนต์คันหนึ่งไม่เกินกี่บาท ?
ก. ไม่เกินกว่า 500 บาท
ข. ไม่เกินกว่า 1,000 บาท
ค. ไม่เกินกว่า 10,000 บาท
ง. ไม่เกินกว่า 100,000 บาท

อ่านแนวข้อสอบการรถไฟ เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการรถไฟ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการรถไฟ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการรถไฟ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการรถไฟ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,