[CR REVIEW] แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[CR REVIEW] แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย พร้อมเฉลย
เตรียมสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี 2561-2562 ในตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย มีเนื้อหาของตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภาระกิจ ระเบียบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนวข้อสอบกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 แนวข้อสอบหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี 2561-2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. วัสดุตามข้อใดที่นายจ้างต้องแยกเก็บไว้ในอาคารต่างหากหรือเก็บไว้ในห้องทนไฟ ?
ก. เหล็ก
ข. อลูมิเนียม
ค. กระดาษ ขนสัตว์
ง. ชาม ช้อน

ข้อที่ 2. นายจ้างต้องจัดให้มีการทำความสะอาดเพื่อไม่ให้มีการสะสม หรือตกค้างของของเสียที่ติดไฟได้ง่ายอย่างน้อยวันละกี่ครั้ง ?
ก. อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
ข. อย่างน้อยวันละสองครั้ง
ค. อย่างน้อยวันละสามครั้ง
ง. อย่างน้อยวันละสี่ครั้ง

ข้อที่ 3. หมวดที่ 7 ตามกฎกระทรวงนี้กล่าวถึงการป้องกันอันตรายจากอะไร ?
ก. การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ข. การป้องกันอันตรายจากไฟไหม้
ค. การป้องกันอันตรายจากอุทกภัย
ง. การป้องกันอันตรายจากวาตภัย

ข้อที่ 4. ตามกฎนี้นายจ้างต้องจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อใด ?
ก. อาคารที่ไม่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด
ข. สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีความสูง ประเภท บ้านชั้นเดียว
ค. ถังเก็บน้ำหรือสารเคมีหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่มีความสูง
ง. ร้านค้าชั้นเดียว

ข้อที่ 5. ในสถานประกอบกิจการต้องให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง ?
ก. ปีละหนึ่งครั้ง
ข. ปีละสองครั้ง
ค. ปีละสามครั้ง
ง. ปีละสี่ครั้ง

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นที่มีลูกจ้างทำงานอยู่
ข. สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไม่ติดไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือมีวัตถุติดไฟได้ในปริมาณน้อย
ค. สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งติดไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือมีวัตถุติดไฟได้ในปริมาณมาก
ง. สถานที่ที่มีไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

ข้อที่ 7. “เพลิงประเภท เอ” ตามกฎกระทรวงนี้คือเพลิงที่เกิดจากวัสดุตามข้อใด ?
ก. เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
ข. เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ และ น้ำมันประเภทต่าง ๆ
ค. เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า
ง. พลิงที่เกิดจากโลหะต่าง ๆ ที่ติดไฟได้ เช่น แมกนีเซียมเซอร์โคเนียม ไทเทเนียม รวมทั้งโลหะอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

ข้อที่ 8. วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายและสันดาปเร็วคือวัตถุในข้อใด ?
ก. วัตถุระเบิด
ข. วัตถุไวไฟ
ค. วัตถุสังเคราะห์
ง. วัตถุททั่วไป

ข้อที่ 9. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่กี่คนขึ้นไป ต้องทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน ?
ก. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป
ข. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
ค. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป
ง. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป

ข้อที่ 10. นายจ้างต้องจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละกี่เส้นทาง ?
ก. อย่างน้อยชั้นละสองหนึ่งทาง
ข. อย่างน้อยชั้นละสองเส้นทาง
ค. อย่างน้อยชั้นละสามเส้นทาง
ง. อย่างน้อยชั้นละสี่เส้นทาง

แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,