[CR] Review แนวข้อสอบกองทัพไทย ปี 2561 รวมรีวิวตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[CR] Review แนวข้อสอบกองทัพไทย ปี 2561 รวมรีวิวตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
Screen-Shot-2017-11-12-at-2.36.09-PMกลับมาอัพเดทเพิ่มเติมสำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจําปีงบประมาณ 2561 กับกองบัญชาการกองทัพไทย วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
หมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ การแบ่งส่วนราชการ
หมวด ๓ การจัดระเบียบราชการทั่วไป
หมวด ๔ การจัดระเบียบการปฏิบัติราชการทหาร
หมวด ๕ คณะผู้บริหาร
บทเฉพาะกาล
นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างแนวข้อสอบรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ กับองบัญชาการกองทัพไทย ต้องรู้!!

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ?
ก. สํานักงานปลัดกระทรวง
ข. กรมการสัตว์ทหารบก
ค. กรมราชองครักษ์
ง. กรมราชองครักษ์

ข้อที่ 2. ข้อใดถูกต้อง ?
A : องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด
B : การประชุมสภากลาโหมให้เป็นไปตามคําสั่งของประธานสภากลาโหม
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ศาลทหารชั้นต้น ?
ก. ศาลประจําหน่วยทหาร
ข. ศาลจังหวัดทหาร
ค. ศาลทหารสูงสุด
ง. ศาลทหารกรุงเทพ

ข้อที่ 4. กรณีมีการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการ ศาลทหารในข้อใด จําเป็นต้องนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่ง ตั้งและถอดถอน ?
A : ศาลทหารสูงสุด ศาลทหารกลาง
B : ศาลทหารสูงสุด ศาลประจําหน่วยทหาร
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 5. บุคคลในข้อใด เป็นบุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหาร ?
A : นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
B : บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 6. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาลทหารชั้นต้นและเขตอํานาจ ?
ก. ศาลจังหวัดทหาร มีเขตอํานาจตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ข. ศาลมณฑลทหาร มีเขตอํานาจตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ค. ศาลประจําหน่วยทหาร มีอํานาจเหนือบุคคลที่สังกัดหน่วยทหารนั้นโดยไม่จํากัดพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ศาลจังหวัดทหาร มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย เว้นแต่คดีที่จําเลยมียศทหารชั้นใด ?
ก. ชั้นสัญญาบัตร
ข. ชั้นประทวน
ค. ชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดคืออํานาจของตุลาการนายเดียว ?
ก. ออกหมายเรียก ออกหมายอาญา
ข. ออกหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น
ค. ออกคําสั่งใด ๆ ซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับศาลทหารกลาง ?
ก. ต้องมีตุลาการหกนายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ข. ต้องมีนายทหารชั้นนายพลสามนาย
ค. ต้องมีตุลาการพระธรรมนูญสองนาย
ง. ต้องมีนายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไป สามนาย

อ่านแนวข้อสอบกองทัพไทย ปี 2560-2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพไทย ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,