[CR] Review แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน กองทัพไทย ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบเก่านายทหารชั้นประทวน กองทัพไทย พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[CR] Review แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน กองทัพไทย ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบเก่านายทหารชั้นประทวน กองทัพไทย พร้อมเฉลย
Screen Shot 2017-12-10 at 10.34.47 AMเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจําปีงบประมาณ 2561 กับกองบัญชาการกองทัพไทย มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย รวมความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกับกองบัญชาการกองทัพไทย ในปี 2560 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง [ชุดที่ 3]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476
ข้อที่ 20. ตามพระราชบัญญัตินี้บุคคลตามข้อใดเป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้น 1 ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข. แม่ทัพ
ค. ผู้บัญชาการกองพล
ง. ผู้บังคับการกรม

ข้อที่ 21. หากผู้มีอํานาจบังคับบัญชาได้ลงทัณฑ์ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรแล้ว ต้องดําเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดําเนินการใดๆ
ข. ต้องส่งรายงานไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี
ค. ต้องส่งรายงานการลงทัณฑ์นั้นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ง. ต้องส่งรายงานการลงทัณฑ์นั้นเสนอตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้อที่ 22. ในกรณีใดท่ีนายทหารท่ีเป็นหัวหน้าสามารถสั่งลงทัณฑ์ผู้อยู่ใต้อํานาจตนได้เหนือจากตําแหน่งของตนไป อีกหนึ่งช้ัน ?
ก. ทุกกรณี
ข. ในกรณีที่ควบคุมทหารไปโดยลําพัง
ค. ในกรณีที่ควบคุมทหารไปโดยลําพัง และผู้ลงทัณฑ์เป็นผู้ลงทัณฑ์ต่ำกว่าช้ัน 2
ง. ในกรณีเกิดสงคราม

ข้อที่ 23. ข้อใดให้ความหมายของ “วินัยทหาร” ตามระเบียบนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. วินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ข. กฎและวินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ค. การที่ทหารต้องปฏิบัติตามกฎและวินัยตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ง. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร

ข้อที่ 24. ข้อใดคือการกระทําผิดวินัยทหารตามระเบียบนี้ ?
ก. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ข. ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ค. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 25. ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทําผิดต่อวินัยทหารดังกล่าวไว้ในหมวดที่ 2 มีทั้งหมดกี่สถาน ?
ก. มีกําหนดเป็น 3 สถาน
ข. มีกําหนดเป็น 4 สถาน
ค. มีกําหนดเป็น 5 สถาน
ง. มีกําหนดเป็น 6 สถาน

ข้อที่ 26. การขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจําทหารคือการลงฑัณสถานใด ?
ก. การภาคทัณฑ์
ข. การทัณฑกรรม
ค. การจําขัง
ง. การขัง

ข้อที่ 27. เมื่อผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ได้สั่งลงทัณฑ์ไปแล้ว แต่ต้องการเพิ่มทัณฑ์ซึ่งเมื่อรวมกับของเดิมแล้วเกินอำนาจของผู้สั่ง ผู้มีอำนาจสามารถสั่งเพิ่มทัณฑ์ ได้หรือไม่ ?
ก. ได้ เพราะผู้มีอำนาจสามารถสั่งลงทัณฑ์ได้เรื่อยๆ แต่ละครั้งต้องไม่เกินอำนาจของตนเอง
ข. ได้ตามมาตราที่ 20 ของพระราชบัญญัตินี้
ค. ไม่ได้ตามมาตราที 20 ของพระราชบัญญัตินี้
ค. ไม่ได้ตามมาตราที 22 ของพระราชบัญญัตินี้

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
ข้อที่ 28. ข้อใดไม่ใช่ศาลทหารชั้นต้น ?
ก. ศาลประจําหน่วยทหาร
ข. ศาลจังหวัดทหาร
ค. ศาลทหารสูงสุด
ง. ศาลทหารกรุงเทพ

ข้อที่ 29. กรณีมีการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการ ศาลทหารในข้อใด จําเป็นต้องนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่ง ตั้งและถอดถอน ?
A : ศาลทหารสูงสุด ศาลทหารกลาง
B : ศาลทหารสูงสุด ศาลประจําหน่วยทหาร
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 30. บุคคลในข้อใด เป็นบุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหาร ?
A : นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
B : บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

อ่านแนวข้อสอบกองทัพไทย ปี 2560-2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพไทย ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,