[DOC] แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ความจำเป็นที่ต้องมีการส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[DOC] แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ความจำเป็นที่ต้องมีการส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ 2557

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ทางทีมงานได้นำมาอัพเดทในวันนี้มีเนื้อหาของตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร มีเนื้อหาของ ความหมาย ความสำคัญ ความจำเป็นที่ต้องมีการส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ หลักการ ขอบเขตและความรับผิดชอบของการส่งเสริมการเกษตร สภาพปัญหาด้านการส่งเสริมการเกษตรของประเทศ การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเกษตรกร การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การส่งเสริมการเกษตรกบการพัฒนาชนบท วิวัฒนาการงานส่งเสริมการเกษตรและโครงการส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญในประเทศไทย และความรู้อื่นๆที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กับกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องรู้…..

แนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของการส่งเสริมการเกษตรได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. เป็นกระบวนการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเกษตรกร
ข. เป็นกระบวนการถ่ายทอดวิชาความรู้ และการบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการผลิตทางการเกษตร
ค. เป็นกระบวนการถ่ายทอดวิชาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการผลิตทางการเกษตร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. การส่งเสริมการเกษตรอาศัยกระบวนการใดในการถ่ายทอด ?
ก. Non-Formal Education
ข. Learning by doing
ค. Farmer and Farm Family
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการส่งเสริมการเกษตร ?
ก. การส่งเสริมการเกษตร เป็นการให้การศึกษาที่มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การเกษตร พร้อมทั้งมีการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยการผลิตอย่างฉลาด
ข. การส่งเสริมการเกษตร เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ทำการผลิตโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งในชุมชน ท้องถิ่นชนบท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
ค. การส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพ จะช่วยปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพ และสมรรถภาพของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ
ง. การส่งเสริมการเกษตจะช่วยให้ชาวไร่ ชาวนาผู้เลี้ยงปศุสัตว์และประมง ยุวเกษตรกร และแม่บ้านเกษตรกรมีค่าครองชีพเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 4. ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการเกษตรด้วยเหตุผลตามข้อใด ?
ก. ประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่พึ่งพิงระบบเกษตรกรรม และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพการเกษตรหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการเกษตร
ข. จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทั้งของประเทศและของโลก ย่อมต้องการอาหารเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ ขณะเดียวกันความต้องการในด้านปริมาณและคุณภาพอาหารของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ค. การผลิตมีการแข่งขัน ในด้านชนิด ปริมาณ คุณภาพและราคาผลผลิตในตลาดโลกและผลผลิตสามารถทดแทนกันสูง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเกษตร ?
ก. เพื่อพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครัวของบุคคลเป้าหมายและของประเทศชาติในด้านความสะดวกสบาย
ข. เพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรให้เจริญก้าวหน้าในด้านจิตใจ สังคม วัฒนธรรม สันทนาการและชีวิตชุมชนชนบท
ค. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกำไรสุทธิด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคนิควิธีการผลิตที่เหมาะสมในด้านการบำรุงดูแลรักษา
ง. เพื่อให้เกษตรกรรู้จักการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดในด้านทรัพยากรสัตว์ป่า

ข้อที่ 6. ตามลักษณะสำคัญของการส่งเสริมการเกษตร ข้อใดไม่ใช่กระบวนการให้การศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียนที่ยึดบุคคลเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง ?
ก. แบบอย่างไม่เป็นทางการ
ข. แบบตามอัธยาศัย
ค. แบบต่อเนื่อง
ง. แบบทั่วไป

ข้อที่ 7. ข้อใดคือกลุ่มเป้าหมายตามลักษณะสำคัญของการส่งเสริมการเกษตร ?
ก. เกษตรกร
ข. ชุมชน
ค. บุคคลผู้สนใจที่ไม่เป็นเกษตรกร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. “KASHA” ตามลักษณะสำคัญของการส่งเสริมการเกษตรคือ ?
ก. ความรู้ และ ทัศนคติ
ข. ความรู้ ทัศนคติ และ ทักษะ
ค. ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ นิสัย และ ความสนใจ
ง. ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ นิสัย และ คุณภาพชีวิต

ข้อที่ 9. จากลักษณะสำคัญของการส่งเสริมการเกษตร ได้มุ่งปรับปรุงและพัฒนาบุคคลเป้าหมายในด้านใด ?
ก. เศรษฐกิจ
ข. ทรัพยากรมนุษย์
ค. การศึกษา
ง. พนักงานกรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อที่ 10. “two-way communication”คือ ?
ก. การติดต่อสื่อสารแบบยุคลวิถี
ข. การติดต่อสื่อสารทางไกล
ค. การติดต่อสื่อสารสองทาง
ง. การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับองค์กร

ข้อที่ 11. เพื่อให้การส่งเสริมการเกษตรสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลเป้าหมาย ต้องอาศัยหลักการตามข้อใด ?
ก. ให้บริการความรู้ทักษะ ประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการผลิตด้วยการศึกษานอกระบบโรงเรียนแก่เกษตรกรบุคคลเป้าหมาย
ข. ยึดหลักประชาธิปไตยในการพัฒนาตนเองของบุคคลเป้าหมาย
ค. เน้นการแก้ไขปัญหาและสนองความจำเป็นของเกษตรกรบุคคลเป้าหมาย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. โดยทั่วไปงานส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจที่เป็นขอบเขตและความรับผิดชอบตามข้อใด ?
ก. การลดประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
ข. การตลาดและการใช้ประโยชน์จากผลผลิตการแปรรูปเพื่อเป็นการลดมูลค่าของผลิตผล
ค. จัดการให้บริการความรู้ ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต การตลาดผลิตผลและปัจจัยการผลิต การแปรรูปผลผลิต
ง. การพัฒนาความเป็นผู้นำของพนักงานทั้งด้านความคิดและการปฏิบัติ

ข้อที่ 13. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคสำคัญในการส่งเสริมการเกษตรของประเทศ ?
ก. ครอบครัวเกษตรกรมีความรู้ต่ำ ซึ่งหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่จบชั้นศึกษาภาคบังคับ
ข. ผู้นำชุมชนบางส่วนมีความรู้วิสัยทัศน์แคบเพราะมีระดับการศึกษาต่ำ และส่วนใหญ่มีอายุมาก
ค. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรขาดทักษะการสอนและการถ่ายทอดความรู้ เพราะไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจังเรื่องการเรียนการสอน
ง. นักวิจัยเข้าใจสภาพแวดล้อมและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร

ข้อที่ 14. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นชุดโครงการวิจัยของหน่วยงานใด ?
ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ข. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ค. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. ข้อใดคือความสำคัญของงานวิจัยของการสร้างและพัฒนา “เกษตรกรรุ่นใหม่” ?
ก. เพื่อพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ AEC
ข. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหรือเกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น
ค. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น
ง. ผิดทุกข้อ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

อ่านแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต่อ >>>
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4 คลิก!!!

Tags: , , , , ,