DOC แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร รวมข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 แนวข้อสอบตำรวจ 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

DOC แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร รวมข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 แนวข้อสอบตำรวจ 2557-2558

แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร

แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร

เพิ่มเติมสำหรับ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ที่เป็นหลักสูตรที่เพิ่มเติมมาในปี 2557 สำหรับการสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร ทั้งรอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม และ รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน…..

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “การสืบสวนข้อเท็จจริง” ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงของข้าราชการตํารวจ
ข. การแสวงหาพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ค. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ง. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจว่าได้กระทําผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 2. ภายใต้บังคับข้อที่ 3 ของกฎนี้ ควรทําการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตํารวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวินัย
ข. ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการตํารวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวินัย
ค. ในกรณีที่ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่าข้าราชการตํารวจในบังคับบัญชาผู้ใด กระทําผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระทําผิดวินัย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. จากหมวดที่ 2 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน ผู้ที่สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนต้องไม่เป็นบุคคลตามข้อใด ?
ก. รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน
ข. ไม่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่สืบสวน
ค. ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกสืบสวน
ง. ไม่เป็นผู้ร้องเรียนกล่าวหาหรือเป็นคู่สมรสบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้ร้องเรียนกล่าวหา

ข้อที่ 4. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทําการสืบสวน ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนต้องเป็นบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน
ข. รัฐมนตรี
ค. ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีตําแหน่งและยศไม่ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหา
ง. เจรตำรวจ

ข้อที่ 5. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนได้แจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาต้องชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ต่อประธานกรรมการสืบสวนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคําสั่ง ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง

ข้อที่ 6. คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่มีหน้าที่ ตามข้อใด ?
ก. สืบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นี้ เพื่อแสวงหาความจริง ในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดการสืบสวน
ข. รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ค. จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้ทุกครั้ง
ง. ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทําการสืบสวนเพื่อเป็นพยาน

ข้อที่ 7. ในกรณีที่การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสืบสวนมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ตัดสินชี้ขาดด้วยวิธีใด ?
ก. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่ ผบ.ตร. เพื่อให้ทำการชี้ขาด
ข. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่รัฐมนตรีเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ค. ให้บันทึกการประชุดเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไปเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ง. ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดการประชุม

ข้อที่ 8. ในการสืบสวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดําเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จไม่เกินกี่วันนับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง ?
ก. ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง
ข. ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง
ค. ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง
ง. ไม่เกินร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําสั่ง

ข้อที่ 9. ในการนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกอย่างไร ?
ก. ไม่ต้องบันทึก
ข. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร
ค. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร และจากผู้ใด
ง. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด

ข้อที่ 10. หากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาผู้กระทำผิด คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ยกเลิกการสืบสวน พร้อมทั้งบันทึกเหตุผลในการยกเลิก เสนอประธานคณะกรรมการสืบสวน
ข. ให้ทำรายงานการสืบสวนเสนอ ผู้บัญชาการระดับสูงชั้นถัดไป
ค. ให้ทำรายงานการสืบสวนเสนอ ผบ.ตร.
ง. ให้ทํารายงานการสืบสวนเสนอผู้ส่ั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบต่อ >>>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 1 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 2 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 3 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights