[Down load] แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบปี 2561 (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) รวมแนวข้อสอบกรมป่าไม้ บัญชี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Down load] แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบปี 2561 (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) รวมแนวข้อสอบกรมป่าไม้ บัญชี 2561
เตรียมสอบกรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ ในปี 2561 กว่า 63 อัตรา วันนี้ทีมงานเปิดสอบที่นี่ ดอทคอม มีตัวอย่างแนวข้อสอบกรมป่าไม้ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ให้ผู้ที่สนใจ และสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าว ได้ลองฝึกทำกันดูคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับกรมป่าไม้ อาทิ ประวัติกรมป่าไม้โดยสังเขป อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ วิสัยทัศน์กรมป่าไม้ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมป่าไม้ วันสำคัญทางป่าไม้ ของไทย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 แนวข้อสอบกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกรมป่าไม้ ในปี 2561 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. บุคคลทั่วไปไม่สามารถดำเนินการตามข้อใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ?
ก. ยึดถือครอบครองทำประโยชน์
ข. สร้างอยู่อาศัยในที่ดิน
ค. แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. การทำไม้หรือเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะกระทำได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการคลัง
ข. รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
ง. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 3. เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ
ข. สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้
ค. ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่น เมื่อผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. หากผู้ใดกระทำความผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขาหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี
ข. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เก้าเดือนถึงยี่สิบปี
ค. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี
ง. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

ข้อที่ 5. การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปีในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องได้รับอนุญาติจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมป่าไม้
ข. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
ค. รัฐมนตรีตามระเบียบนี้
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 6. ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้คือป่าตามข้อใด ?
ก. ป่าสน
ข. ป่าดงดิบชื้น
ค. ป่าดงดิบแล้ง
ง. ป่าสงวนแห่งชาติ

ข้อที่ 7. “ของป่า” ตามพระราชบัญญัตินี้คือ ?
ก. ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้
ข. หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่น
ค. ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้ำผึ้งและมูลค้างคาว
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบเก่ากรมป่าไม้ >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,