[DOWNLOAD] แนวข้อสอบกรมป่าไม้ 2559 รวมข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 DOWNLOAD แนวข้อสอบกรมป่าไม้ 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-29 at 5.25.53 PM[DOWNLOAD] แนวข้อสอบกรมป่าไม้ 2559 รวมข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 DOWNLOAD แนวข้อสอบกรมป่าไม้ 59
เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช่างสำรวจ พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งอื่นๆ มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 นอกจากนี้ยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แนวข้อสอบกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 และแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้สนใจไม่มากก็น้อยคะ…

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้คือป่าตามข้อใด ?
ก. ป่าสน
ข. ป่าดงดิบชื้น
ค. ป่าดงดิบแล้ง
ง. ป่าสงวนแห่งชาติ

ข้อที่ 2. “ของป่า” ตามพระราชบัญญัตินี้คือ ?
ก. ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้
ข. หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่น
ค. ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้ำผึ้งและมูลค้างคาว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดรักษาการตามระเบียบนี้ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 4. กรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติตามมาตราที่ 10 มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ควบคุมให้การเป็นไปตามมาตรา 3 และมาตรา 7
ข. ดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคำร้องตามมาตรา 11
ค. มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนตามมาตรา 11
ง. ตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อที่ 5. จากข้อที่ 4 กรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติมีบุคคลตามข้อใดเป็นสมาชิก ?
ก. ผู้แทนกรมการปกครอง
ข. ผู้แทนกรมทางหลวง
ค. ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. ผู้แทนกรมการขนส่ง

ข้อที่ 6. บุคคลทั่วไปไม่สามารถดำเนินการตามข้อใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ?
ก. ยึดถือครอบครองทำประโยชน์
ข. สร้างอยู่อาศัยในที่ดิน
ค. แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. จากข้อที่ 6 จะสามารถดำเนินการได้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. ทำไม้หรือเก็บหาของป่า ตามมาตรา 11
ข. เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามมาตรา 12 มาตรา 12 ทวิ หรือมาตรา 12 ตรี
ค. ทำไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ง. ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 8 หรือกระทำการตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10

ข้อที่ 8. การทำไม้หรือเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะกระทำได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการคลัง
ข. รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
ง. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 9. การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปีในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องได้รับอนุญาติจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมป่าไม้
ข. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
ค. รัฐมนตรีตามระเบียบนี้
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 10. มาตราที่ 17 เพื่อประโยชน์ในข้อใดอธิบดีมีอำนาจอนุญาตเป็นหนังสือแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอื่นใดให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ?
ก. เพื่อประโยชน์ในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ข. เพื่อประโยชน์ในเชิงการค้าและการพาณิชย์
ค. เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ง. เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมสันทนาการของกระทรวง ทบวง กรม ของรัฐ

ข้อที่ 11. เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติและรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ
ข. สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้
ค. ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่น เมื่อผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. หากผู้ใดกระทำความผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขาหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี
ข. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เก้าเดือนถึงยี่สิบปี
ค. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี
ง. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

ข้อที่ 13. หากผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลายซึ่งหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นใดที่จัดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี
ข. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านแนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights