[DOWNLOAD แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค] LOAD แนวข้อสอบความรู้ด้านระบบประปา พร้อมเฉลย ฟรีโหลดปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[DOWNLOAD แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค] LOAD แนวข้อสอบความรู้ด้านระบบประปา พร้อมเฉลย ฟรีโหลดปี 2558

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558

กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค วันนี้กลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบที่ทุกตำแหน่งต้องใช้ คือแนวข้อสอบความรู้ด้านระบบประปา มีเนื้อหาของคํานิยามและขอบข่ายของระบบประปา ขอบเขตในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบประปา อาทิ พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ. 2546 พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา เป้าหมายในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน และความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง….

แนวข้อสอบความรู้ด้านระบบประปา [ชุดที่1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. กระบวนการในการลําเลียงน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบไปยังระบบผลิตน้ําประปาคือ ?

ก. raw water sources
ข. raw water transmission
ค. raw water intake system
ง.water supply plant capacity

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของระบบจ่ายน้ําประปา (water distribution system) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ระบบที่นําน้ําที่ผลิตได้จากระบบผลิตน้ําประปาเพื่อส่งจ่ายไปยังชุมชน หรือสถานประกอบการหรือจุดใช้น้ําต่างๆ
ข. ระบบที่ลําเลียงน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบไปยังระบบผลิตน้ําประปา
ค. ระบบที่ช้ในการรับน้ําดิบ และส่งน้ําดิบไปยังระบบผลิตน้ําประปา
ง. ระบบที่เป็นมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 3. ในงานระบบประปาได้กําหนดขอบเขตในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับระบบไว้ตามข้อใด ?
ก. ระบบผลิตน้ําประปาสําหรับโรงเรียน สำนักงาน
ข. ระบบผลิตน้ําประปาสําหรับเมือง ชุมชนและหมู่บ้าน
ค. ระบบผลิตน้ําประปาสําหรับสถานประกอบการ โรงงานและอาคารสาธารณะ โดยไม่รวมถึงกระบวนการผลิตน้ําสะอาด
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 4. งานระบบประปาไม่ครอบคลุมงานตามข้อใด ?
ก. การคัดเลือกแหล่งน้ําสําหรับผลิตน้ําประปา
ข. ระบบบําบัดน้ําสําหรับผลิตน้ําประปา
ค. ระบบกําจัดตะกอน
ง. ระบบควบคุมถังเก็บน้ํา

ข้อที่ 5. ข้อใดคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานระบบประปา ?
ก. พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข. พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
ค. พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา ?
ก. สถานการณ์คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําหลักของประเทศและแนวโน้มของคุณภาพน้ําที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต
ข. คํานึงถึงต้นทุนในการผลิตให้น้อยที่สุด
ค. คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และสัตว์น้ําส่วนใหญ่
ง. ความรู้สึกพึงพอใจในการยอมรับระดับคุณภาพน้ําในเขตต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําหลักและของประชาชนส่วนใหญ่

ข้อที่ 7. เป้าหมายในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ําผิวดินคือ ?
ก. เพื่อให้มีการจัดทําแบ่งประเภทแหล่งน้ําโดยมีมาตรฐานระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ํา
ข. เพื่อให้มีมาตรฐานคุณภาพน้ําและวิธีการตรวจสอบที่เป็นหลักสําหรับการวางโครงการต่าง ๆ ที่ต้องคํานึงถึงแหล่งน้ําเป็นสําคัญ
ค. เพื่อรักษาคุณภาพแหล่งน้ําตามธรรมชาติซึ่งเป็นต้นน้ําลําธารให้ปราศจากการปนเปื้อนจากกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. อุปกรณ์ที่ใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมของระบบประปาต้องไม่เป็นอุปกรณ์ตามข้อใด ?
ก. อุปกรณ์ที่มีสายดิน
ข. อุปกรณ์ที่มีระบบตัดไฟอัติโนมัติ
ค. อุปกรณ์ที่มีป้ายเตือนหรือข้อแนะนําในการปฏิบัติงาน
ง. อุปกรณ์ที่ไม่มีระบบตัดตอน

ข้อที่ 9. อุปกรณ์เครื่องจักรกลของระบบประปาต้องเป็นอุปกรณ์ตามข้อใด ?
ก. มีสวิทช์อัติโนมัติ
ข. มีป้ายเตือนหรือข้อแนะนําในการปฏิบัติงาน
ค. มีที่กั้นปกปิดชิ้นส่วนที่อาจเป็นอันตราย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการคัดเลือกแหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาคือ ?
ก. ปริมาณน้ําต้องเพียงพอที่จะใช้ได้ ทั้งในปัจจุบันและในอดีต
ข. ปริมาณน้ําต้องเพียงพอที่จะใช้ได้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ค. คุณภาพน้ําดิบที่จะใช้ในการผลิตน้ําประปาต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต้องไม่มีสารพิษเจือปน
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค สอบปี 58 ต่อ >>>
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เตรียมสอบปี 58 คลิก!!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,