[DOWNLOAD] แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวช. สายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ปี 2560 แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[DOWNLOAD] แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวช. สายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ปี 2560 แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2561
Screen Shot 2017-07-14 at 5.11.30 PMเตรียมสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ทำหน้าที่ดับเพลิง สังกัด กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.ในปี 2560 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความสามารถทั่วไป รวมความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แนวข้อสอบเก่าภาษาไทย ชุดที่ 1-3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แนวข้อสอบเก่าเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชุดที่ 1-3 แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และยังแถมท้ายให้ด้วยความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ในปี 2560 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบเก่าเทคโนโลยีสารสนเทศ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. Central Processing Unit : CPU คือ ?
ก. หน่วยรับข้อมูล
ข. หน่วยประมวลผลกลาง
ค. หน่วยแสดงผล
ง. หน่วยความจำชั่วคราว

ข้อที่ 2. “Graphical User Interface : GUI” คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ?
ก. เป็นส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น
ข. เป็นซอฟต์แวร์ที่ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานซอร์ฟแวร์ผ่านรูปแบบที่เป็นกราฟฟิก
ค. เป็นระบบป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์
ง. เป็นฮาร์ดแวร์ที่ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานฮาร์ดแวร์ผ่านรูปแบบที่เป็นกราฟฟิก

ข้อที่ 3. ในการสื่อสารระดับต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ระดับที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลเป็นบิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับแรงดันไฟฟ้าช่วงความถี่ คาบเวลา เรียกการสื่อสารในระดับนั้นว่าอะไร ?
ก. ระดับฟิสิคัล (Physical Layer)
ข. ระดับดาต้าลิงค์ (Data Link Layer)
ค. ระดับเนตเวอร์ค (Network Layer)
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดมิใช่อุปกรณ์ในเครือข่าย (Network Operation System) คอมพิวเตอร์ ?
ก. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC)
ข. โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator)
ค. หน้าจอ LCD
ง. ฮับ ( Hub)

ข้อที่ 5. ข้อใดกล่าวถึงโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) ได้ถูกต้อง ?
ก. bus topology : ถ้ามีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมากเกินไป จะมีการส่งข้อมูลชนกันมากจนเป็นปัญหา
ข. ring topology : ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทางเดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง
ค. bus topology : ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทางเดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง
ง. ring topology : ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียก็จะไม่ส่งผลต่อการทำงานของระบบโดยรวม

ข้อที่ 6. ข้อใดบอกถึงสัญญาณข้อมูลชนิดดิจิทัล (Digital Signal) ได้ถูกต้อง ?
ก. รูปสัญญาณของสัญญาณมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปะติดปะต่อ
ข. 14,400 bps หมายถึง มีความเร็วในการส่งข้อมูลจำนวน 14,4001 บิตในระยะเวลา 1 นาที
ค. มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (Sine Wave)
ง. เฮิรตซ์ (Hertz) คือหน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล

ข้อที่ 7. คุณสมบัติของสายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) ตรงตามข้อใด ?
ก. เป็นสื่อนำข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media)
ข. มีความถี่ในการส่งข้อมูลประมาณ 100 MHz ถึง500 MHz
ค. ราคาต่ำกว่าสายบิดเกลียว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. เครื่องพิมพ์ชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) เหมาะกับอาชีพใดมากที่สุด ?
ก. สถาปนิก ข. ตำรวจ
ค. นักเขียน ง. แพทย์

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ?
ก. ฮาร์ดแวร์ ข. ซอฟต์แวร์
ค. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ง. กระดาษ

ข้อที่ 10. ข้อใดคือตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบ ?
ก. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
ข. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ค. ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล
ง. ซอฟต์แวร์กราฟิก

อ่านแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวช. สายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ปี 2560 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวช. สายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวช. สายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวช. สายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวช. สายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,