[Download] แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมเฉลย ข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Download] แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมเฉลย ข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

วัน นี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับแนวข้อสอบระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกอบไปด้วยข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528 ระเบียบสํานักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2554 เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานข่าว และ เจ้าพนักงานธุรการ ในปี 2557 คะ….

แนวข้อสอบระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ ข้อใดให้ความหมายของ “การข่าวกรอง” ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. การดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงความมุ่งหมายกำลังความสามารถ และความเคลื่อนไหว รวมทั้งวิถีทางของต่างชาติ
ข. การดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงวิถีทางของต่างชาติหรือองค์การก่อการร้ายที่อาจกระทำการอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งชาติ
ค. การดำเนินการเพื่อต่อต้านการกระทำของต่างชาติหรือองค์การก่อการร้ายที่มุ่งหมายจะให้ได้ไปซึ่งความลับของชาติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. การใช้เทคนิคและการดำเนินกรรมวิธีทางเครื่องมือสื่อสารด้วยการดักรับการ ติดต่อสื่อสารทางสัญญาณวิทยุ เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของต่างชาติหรือองค์การก่อการ ร้ายมีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
ข. การข่าวกรองทางการสื่อสาร
ค. การต่อต้านข่าวกรอง
ง. การข่าวกรอง

ข้อที่ 3. การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและกำกับดูแลส่วนราชการฝ่ายพลเรือนให้พ้นจากการจารกรรม การบ่อนทำลาย การก่อวินาศกรรม และการก่อการร้าย มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
ข. การข่าวกรองทางการสื่อสาร
ค. การต่อต้านข่าวกรอง
ง. การข่าวกรอง

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่อำนาจและหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ?
ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรอง ทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
ข. ติดตามสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ และรายงานต่อนายกรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ค. กระจายข่าวกรองที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติให้หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
ง. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สถานกงศุลมอบหมาย

ข้อที่ 5. ในกรณีที่หน่วยข่าวกรองอื่นของรัฐได้รายงานข่าวกรองให้ผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้หน่วยข่าวกรองดังกล่าวจัดส่งสำเนารายงานข่าวกรองนั้นต่อหน่วยงานใด ?
ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ค. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 6. ตามมาตรา 6 บุคคลใดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ?
ก. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ข. รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 7. ตามมาตรา 7 บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ข. รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 8. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ?
ก. เนื่องจากกฎหมายเดิมล้าสมัย
ข. เนื่องจากมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นในประเทศ
ค. เนื่องจากมีการจลาจลเกิดขึ้นในประเทศ
ง. เนื่องจากรัฐบาลเห็นสมควรปรับปรุงกิจการด้านข่าวกรองแห่งชาติเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระเบียบสํานักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อที่ 9. ระเบียบสํานักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขมาจากระเบียบใด?

ก. ระเบียบสํานักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2549
ข. ระเบียบสํานักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2550
ค. ระเบียบสํานักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2551
ง. ระเบียบสํานักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552

ข้อที่ 10. จากข้อที่ 9 ข้อใดคือเหตุผลในการปรับปรุง ?
ก. เนื่องจากกฎหมายเดิมล้าสมัย
ข. เนื่องจากมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นในประเทศ
ค. เพื่อปรับปรุงกิจการด้านข่าวกรองแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ง. เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป

อ่านแนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมเฉลย ในชุดอื่นๆต่อ >>>
แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมเฉลย ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมเฉลย ชุดที่ 3 คลิก!!!

แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมเฉลย ชุดที่ 4 คลิก!!!

Tags: , , ,