DOWNLOAD!! แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559 Free Load แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-05 at 11.31.35 AMDOWNLOAD!! แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559 Free Load แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมเฉลย
กลับมาอัพเดทในชุดที่ 2 สำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เปิดสอบกว่า 100 อัตรา เปิดสอบตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 วันนี้กลับมาอัพเดทในชุดที่ 2 สำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 (ชุดที่ 1) หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยคะ…

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 (ชุดที่ 2)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 11. มาตราที่ 11 ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึงข้อกำหนดตามข้อใด ?
ก. ข้อกำหนดเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข. ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องแบบ และการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายอัยการ
ค. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดประจำปีของข้าราชการฝ่ายอัยการ
ง. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดเงินเดือน และค่าครองชีพของข้าราชการฝ่ายอัยการ

ข้อที่ 12. วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดประจำปีของข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้เป็นไปตามข้อใด ?
ก. ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ข. ให้เป็นไปตามที่ “ก.พ.” กำหนด
ค. ให้เป็นไปตามที่“อ.ก.พ. กระทรวง” กำหนด
ง. ให้เป็นไปตามที่ ก.อ. กำหนด

ข้อที่ 13. การลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้เป็นไปตามข้อใด ?
ก. ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ข. ให้เป็นไปตามที่ “ก.พ.” กำหนด
ค. ให้เป็นไปตามที่ “อ.ก.พ. กระทรวง” กำหนด
ง. ให้เป็นไปตามที่ ก.อ. กำหนด

ข้อที่ 14. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายอัยการต้องเป็นไปตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ……….?
ก. ให้เป็นไปตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ข. ให้เป็นไปตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ “ก.พ.”
ค. ให้เป็นไปตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ “อ.ก.พ. กระทรวง”
ง. ให้เป็นไปตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

ข้อที่ 15. ข้าราชการฝ่ายอัยการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ต้องไม่มีผลกระทบตามข้อใด ?
ก. ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน
ข. ต้องไม่กระทบความต่อเนื่องใน การจัดทำบริการสาธารณะ
ค. ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. คณะกรรมการอัยการคณะมีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ข. อัยการสูงสุด
ค. รองอัยการสูงสุด
ง. กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจำนวนสองคนและคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนหนึ่งคน

ข้อที่ 17. กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๔) และ (๕) ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. มีอายุต่ำกว่าสี่สิบปี
ข. สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ค. เป็นสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
ง. ไม่เป็นข้าราชการอัยการ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ตุลาการศาลทหารหรือทนายความ

ข้อที่ 18. กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ (๓) ต้องถูกเลือกโดย……….?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ข. อัยการสูงสุด
ค. วุฒิสภา
ง. คณะรัฐมนตรี

ข้อที่ 19. จากข้อที่ 18 ต้องดำเนินการเลือกภายในกี่วันวันนับตั้งแต่วันที่มีเหตุต้องเลือก ตามวิธีการที่ ก.อ. ประกาศกำหนด ?
ก. ภายในสิบสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องเลือก ตามวิธีการที่ ก.อ. ประกาศกำหนด
ข. ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องเลือก ตามวิธีการที่ ก.อ. ประกาศกำหนด
ค. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องเลือก ตามวิธีการที่ ก.อ. ประกาศกำหนด
ง. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องเลือก ตามวิธีการที่ ก.อ. ประกาศกำหนด

ข้อที่ 20. กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี ?
ก. คราวละ 1 ปี
ข. คราวละ 2 ปี
ค. คราวละ 3 ปี
ง. คราวละ 4 ปี

อ่านแนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบสํานักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 5 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,