FREE! แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 เตรียมสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

FREE! แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 เตรียมสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 2557

แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต 2558

แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต 2558

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เตรียมสอบในปี 2557 วันนี้กลับมาอัพเดทกันต่อกับตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 [ชุดที่ 2] เพิ่มเติมจากประกาศครั้งก่อนคะ สำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบอื่นๆ อาทิแนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมสรรพสามิตและภาษีสรรพสามิต และแนวข้อสอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทางทีมงานจะทยอยอัพเดทให้ท่าน ในประกาศต่อไปคะ…..

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?

ก. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534
ข. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535
ค. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
ง. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

ข้อที่ 2. สิ่งซึ่งผลิตหรือนำเข้าและระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัตินี้คือ ?
ก. ภาษี
ข. สินค้า
ค. ผลิตภัณฑ์
ง. วัสดุ

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของ “คลังสินค้าทัณฑ์บน” ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. สถานที่นอกโรงอุตสาหกรรม ที่อธิบดีอนุญาตให้ใช้เป็น ที่เก็บสินค้าได้โดยยังไม่ต้องเสียภาษี
ข. สถานที่นอกโรงอุตสาหกรรม ที่อธิบดีอนุญาตให้ใช้เป็น ที่เก็บสินค้าได้โดยต้องเสียภาษี
ค. สถานที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า รวมตลอดทั้งบริเวณ แห่งสถานที่นั้น และให้หมายความรวมถึงเครื่องขายเครื่องดื่มด้วย
ง. สถานที่ให้สำหรับประกอบกิจการในด้านบริการตามที่ระบุใน กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

ข้อที่ 4. มาตราที่ 4 ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ให้ยกเลิกมาตราใดในพระราบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ?
ก. มาตรา 4 และ มาตรา 5
ข. มาตรา 6 และ มาตรา 7
ค. มาตรา 7 และ มาตรา 8
ง. มาตรา 9 และ มาตรา 10

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 5 ในกรณีสินค้าที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าสินค้าอยู่ในโรงอุตสาหกรรมให้ถือว่าต้องเสียภาษีเกิดขึ้น ในเวลาที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม เว้นแต่……….?
ก. สินค้าหาย
ข. นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในห้างสรรพสินค้า
ค. นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน
ง. นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังพัสดุ

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 5 หากสินค้าที่นำเข้าได้รับยกเว้นภาษีเพื่อใช้เองโดยบุคคลที่มีสิทธิเพื่อใช้ประโยชน์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ มีการนำไปใช้ในอย่างอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ ความผิดจะตกเป็นของผู้ใดในกรณีที่มีการโอน ?
ก. ให้เป็นความรับผิดร่วมกันของผู้โอนและผู้รับโอน
ข. ให้เป็นความรับผิดของผู้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดอัตราภาษี
ค. ให้เป็นความรับผิดของผู้รับโอน
ง. ให้เป็นความรับผิดร่วมกันของผู้โอน

ข้อที่ 7. ในการจดทะเบียนสรรพสามิต กรณีมีการประกอบอุตสาหกรรมอยู่ก่อนกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตใช้บังคับแก่สินค้าหรือบริการ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสิบห้าวัน
ข. ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตใช้บังคับแก่สินค้าหรือบริการนั้น
ค. ภายในสามสิบวัน
ง. ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตใช้บังคับแก่สินค้าหรือบริการนั้น

ข้อที่ 8. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ โรงอุตสาหกรรมเว้นแต่ในกรณีใด ?
ก. เป็นสถานบริการ
ข. อยู่ในระหว่างการขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต
ค. ไม่มีใบทะเบียนสรรพสามิต
ง. ใบทะเบียนสรรพสามิตสูญหาย

ข้อที่ 9. ในกรณีที่ใบทะเบียนสรรพสามิตสูญหาย ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตที่ใด ?
ก. สำนักงานสรรพสามิตต่างจังหวัด
ข. สำนักงานสรรพสามิตส่วนกลาง
ค. กรมศุลกากรจังหวัด
ง. อธิบดีหรือสรรพสามิตจังหวัด ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้เดิม

ข้อที่ 10. จากข้อที่ 9 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการภายในกี่วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดในสาระสำคัญหรือการสูญหาย ?
ก. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดในสาระสำคัญหรือการสูญหาย
ข. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดในสาระสำคัญหรือการสูญหาย
ค. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดในสาระสำคัญหรือการสูญหาย
ง. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดในสาระสำคัญหรือการสูญหาย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 16. ผู้ใดประสงค์จะขอตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อ…….. ?

ก. อธิบดี
ข. รัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 17. ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต ?
ก. ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต
ข. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต
ค. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต
ง. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต

ข้อที่ 18. ในกรณีที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย ให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนต่อรัฐมนตรี
ข. ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนต่ออธิบดี
ค. ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเฉพาะสรรพสามิตจังหวัด เท่านั้น
ง. ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนต่ออธิบดีหรือสรรพสามิตจังหวัดแห่งท้องที่ที่คลัง สินค้าทัณฑ์บนนั้นตั้งอยู่ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญ หาย

ข้อที่ 19. ในกรณีที่มีสินค้าขาดไปจากบัญชีคุมสินค้า ให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเสียภาษีสำหรับสินค้า ที่ขาดไปพร้อมกับเบี้ยปรับอีกกี่เท่าของเงินภาษีนั้น ?
ก. ให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเสียภาษีสำหรับสินค้า ที่ขาดไปพร้อมกับเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีนั้น
ข. ให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเสียภาษีสำหรับสินค้า ที่ขาดไปพร้อมกับเบี้ยปรับอีกสามเท่าของเงินภาษีนั้น
ค. ให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเสียภาษีสำหรับสินค้า ที่ขาดไปพร้อมกับเบี้ยปรับอีกสี่เท่าของเงินภาษีนั้น
ง. ให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเสียภาษีสำหรับสินค้า ที่ขาดไปพร้อมกับเบี้ยปรับอีกห้าเท่าของเงินภาษีนั้น

ข้อที่ 20. จากข้อที่ 19 เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนจะไม่ถูกปรับในกรณีใด ?
ก. พิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัย
ข. พิสูจน์ได้ว่าเป็นเหตุผิดพลาดในการตรวจนับปริมาณสินค้าอันไม่ได้เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของคลัง สินค้าทัณฑ์บน
ค. พิสูจน์ได้ว่าถูกกลั่นแกล้งจากเจ้าพนักงาน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 21. ในกรณีบริการผู้ประกอบกิจการสถานบริการต้องยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในวันที่……..?
ก. ภายในวันที่สิบของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
ข. ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
ค. ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
ง. ภายในวันที่ยี่สิบสองของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น

ข้อที่ 22. ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีโรงอุตสาหกรรมอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีที่ใด ?
ก. กรมสรรพสามิต
ข. สรรพสามิตจังหวัด
ค. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
ง. สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 23. แสตมป์สรรพสามิตเป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของหน่วยงานใด ?
ก. กรมสรรพสามิต
ข. กรมสรรพากร
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กรมศุลกากร

ข้อที่ 24. การผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก ?
ก. อธิบดี
ข. อธิการบดี
ค. รัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการสรรพสามิต

ข้อที่ 25. ใบอนุญาตที่ออกตามข้อที่ 24 สามารถใช้ได้จนถึงวันที่เท่าไหร่ ?
ก. ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
ข. ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
ค.ใช้ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ของปีที่ออกใบอนุญาต
ง. ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาต

ข้อที่ 26. ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ต้องดำเนินการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพ สามิต โดยเสียค่าธรรมเนียมการควบคุมล่วงหน้าเป็นรายเดือนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข. ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเวลาทำการหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของโรงงาน ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวัน
ค. ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบจำนวนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่จะผลิต เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวัน
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ >>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 1 Click!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 2 Click!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 3 Click!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 4 Click!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,