[FREE!] แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย ปี 2560 รวมแนวข้อสอบกรมสรรพากร ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[FREE!] แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย ปี 2560 รวมแนวข้อสอบกรมสรรพากร ปี 2560
Screen Shot 2017-05-07 at 5.43.32 PMเตรียมสอบกรมสรรพากรในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันนี้ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่ดอทคอม เลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี 2560 ได้ลองฝึกทำกันดูคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาของพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ความรู้เกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งอื่นๆ ที่เปิดสอบในปี 2560…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามหลักฐานที่อ้างอิงได้เกี่ยวกับประวัติการจัดเก็บภาษีอากรของชาติไทย ได้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีอากร ตั้งแต่ในสมัยใด ?
ก. สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อาณาจักรสุโขทัย
ข. สมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัย
ค. สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาณาจักรอยุธยา
ง. สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาณาจักรธนบุรี

ข้อที่ 2. ในปี พ.ศ. 2463 (ร.ศ.112) อากรค่าน้ําถูกจัดเก็บครั้งแรกในเมืองใด ?
ก. เมืองนนทบุรี
ข. เมืองปราจีนบุรี
ค. เมืองเชียงใหม่
ง. เมืองอยุธยา

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ในปี 2560 ?
ก. นายประสงค์ พูนธเนศ
ข. นายพิพัฒน์ ขันทอง
ค. นายรณวัฒน์ สุวรรณาภิรมย์
ง. นายสมพงษ์ ตัณทพาทย์

ข้อที่ 4. ข้อใดคือ “ค่านิยม” ของกรมสรรพากร ?
ก. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม
ข. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ
ค. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมี ประสิทธิ์ภาพ
ง. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมี ประสิทธิ์ภาพ มุ่งหารายได้เข้ารัฐ

ข้อที่ 5. ปัจจุบันกรมสรรพากรสังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน
ข. พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก
ค. พัฒนาการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ง. มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชิงวิทยาการ

ข้อที่ 7. วันก่อตั้งกรมสรรพากร (The Revenue Department) ตรงกับวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ข. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ค. วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2443
ง. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2443

ข้อที่ 8. Value Added Tax หรือ VAT คือภาษีชนิดใด ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป

ข้อที่ 9. ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคือ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 10. ข้อใดคือหนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่ออกให้โดยกรมสรรพากร ?
ก. Non – Resident Withholding Tax Certificate
ข. Income Tax Payment Certificate
ค. Statement on the Tax Status of the Business
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบปี 2560 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: ,