Free โหลด!! แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน 58 แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน รวมข้อสอบ พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Free โหลด!! แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน 58 แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน รวมข้อสอบ พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน 58

แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน 58

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เตรียมสอบในปี 2558 อยู่ วันนี้ไม่ผิดหวังคะ เพราะเรามีตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน มาอัพเดทให้ท่านได้ลองฝึกทำกันแบบฟรีๆ กับตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 [ชุดที่ 2] และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 รายละเอียดตามลิ้งด้านล่างคะ…

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 16. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ ?

ก. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข. ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ค. รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ง. ปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้อที่ 17. กรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี ?
ก. อยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี
ข. อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี
ค. อยู่ในตำแหน่งคราวละห้าปี
ง. อยู่ในตำแหน่งคราวละหกปี

ข้อที่ 18. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินของกองทุนในแต่ละปีตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ข. กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการส่งลูกจ้าง คนต่างด้าว หรือผู้ถูกสั่งเนรเทศแต่ละสัญชาติกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ค. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการตรวจสอบภายในของกองทุน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19. คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าวมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. เสนอนโยบายการทำงานของคนต่างด้าวต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ข. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ค. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการตรวจสอบภายในของกองทุน
ง. พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามแนวทางและลำดับความสำคัญ

ข้อที่ 20. คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว มีบุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการ ?
ก. ปลัดกระทรวงแรงงาน
ข. รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ค. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ข้อที่ 21. หมวดที่ 4 ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึงคณะกรรมการตามข้อใด ?
ก. คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว
ข. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ค. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การทำงานของคนต่างด้าว
ง. คณะกรรมการกำกับและดูแลการทำงานของคนต่างด้าว

ข้อที่ 22. ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตามข้อที่ 21 ภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งดังกล่าว
ข. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งดังกล่าว
ค. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งดังกล่าว
ง. ภายในร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งดังกล่าว

ข้อที่ 23. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดี นายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้งให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ข. เข้าไปในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่มีหรือเชื่อได้ว่ามีการทำงานในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตรวจสอบ โดยมีหมายของศาล
ค. เข้าไปในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่มีหรือเชื่อได้ว่ามีการทำงานในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตรวจสอบ โดยไม่มีหมายของศาล
ง. เนรเทศคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาติออกนอกราชอาณาจักร

ข้อที่ 24. คนต่างด้าวผู้ใดทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี
ข. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 25. หากผู้รับใบอนุญาตผู้ใดได้รับการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตราที่ 22 แล้วไม่แจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับใบอนุญาตต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 26. หากผู้ใดรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาติเข้าทำงานต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน
ข. ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 27. หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่นายทะเบียน ตามมาตรา ๔๘ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

อ่านแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights