[FREE DOWNLOAD] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2017 ชั้นสัญญาบัตร พร้อมเฉลย รวมแนวข้อสอบชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2017
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[FREE DOWNLOAD] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2017 ชั้นสัญญาบัตร พร้อมเฉลย รวมแนวข้อสอบชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2017
Screen Shot 2017-01-15 at 11.57.10 AMห่างหายการอัพเดทไปนานกับตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบในปี 2560 ทั้งชั้นสัญญาบัตร และชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร โดยหลังจากที่ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ ดอทคอมได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศไปหลายตัวแล้ว วันนี้เรากลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกันต่อ กับตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ [ชุดที่ 1] และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกับกองทัพอากาศ ในปี 2560 ทั้งชั้นสัญญาบัตร และชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ต้องรู้!

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเฉพาะของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ?
ก. ด้านการข่าว
ข. ด้านยุทธการและการฝึก
ค. ด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์
ง. ด้านการศึกษา

ข้อที่ 2. ปัจจัยสําคัญที่เป็นที่มาของการกําหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ คือ ?
ก. ผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. ผลประโยชน์ของประชาชน
ค. ผลประโยชน์ของรัฐบาล
ง. ผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์และเป้าหมายกําลังทางอากาศ ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 ?
ก. การตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. การตอบสนองวัตถุประสงค์แห่งชาติ
ค. การตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล
ง. บทบาทที่มีต่อความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อที่ 4. ข้อใดคือหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดของกองทัพอากาศ ?
ก. การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ข. การป้องกันประเทศ รักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
ค. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” คือ ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. เป้าประสงค์
ง. จุดมุ่งหมาย

ข้อที่ 6. One of The Best Air Forces in ASEAN คือ ?
ก. กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค
ข. กองทัพอากาศชั้นนาในเอเชีย
ค. กองทัพอากาศเครือข่ายศูนย์กลางในภูมิภาค
ง. กองทัพอากาศเครือข่ายศูนย์กลางในเอเชีย

ข้อที่ 7. ข้อใดคือหน้าที่ภายใต้วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศสู่การเป็นผู้นํา/องค์การนํา ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 ?
ก. เป็นหลักด้านกําลังทางอากาศของประเทศ ตอบสนอง ต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีขนาดกะทัดรัด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ข. เป็นสถาบันแห่งองค์ความรู้ของกําลังทางอากาศที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค. เป็นสถาบันที่มุงพัฒนากำลังรบให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. การพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศอยู่บนพื้นฐานของอะไร ?
ก. วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ
ข. พันธกิจของกองทัพอากาศ
ค. กรอบภารกิจของกองทัพอากาศ
ง. จุดมุ่งหมายของกองทัพอากาศ

ข้อที่ 9. ภารกิจที่สําคัญยิ่งของทหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกองทัพอากาศคือ ?
ก. การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ
ข. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ค. การพัฒนากองกำลังให้ยื่งใหญ่ทัดเทียมนานาชาติ
ง. การพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย

ข้อที่ 10. ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 21 ได้กําหนดให้กองทัพอากาศ มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศป้องกันราชอาณาจักร
ข. กองทัพอากาศมีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการใช้กําลังกองทัพอากาศตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

อ่านแนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,