[FREE DOWNLOAD] แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2018
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[FREE DOWNLOAD] แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2018
วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร หลากหลายวิชา อาทิแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร แนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561 และความรู้อื่นๆที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2561 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการส่งเสริมการเกษตรด้วยเหตุผลตามข้อใด ?
ก. ประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่พึ่งพิงระบบเกษตรกรรม และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบอาชีพการเกษตรหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการเกษตร
ข. จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นทั้งของประเทศและของโลก ย่อมต้องการอาหารเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ ขณะเดียวกันความต้องการในด้านปริมาณและคุณภาพอาหารของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ค. การผลิตมีการแข่งขัน ในด้านชนิด ปริมาณ คุณภาพและราคาผลผลิตในตลาดโลกและผลผลิตสามารถทดแทนกันสูง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. “KASHA” ตามลักษณะสําคัญของการส่งเสริมการเกษตรคือ ?
ก. ความรู้ และ ทัศนคติ
ข. ความรู้ ทัศนคติ และ ทักษะ
ค. ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ นิสัย และ ความสนใจ
ง. ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ นิสัย และ คุณภาพชีวิต

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคสําคัญในการส่งเสริมการเกษตรของประเทศ ?
ก. ครอบครัวเกษตรกรมีความรู้ต่ำ ซึ่งหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่จบชั้นศึกษาภาคบังคับ
ข. ผู้นําชุมชนบางส่วนมีความรู้วิสัยทัศน์แคบเพราะมีระดับการศึกษาต่ํา และส่วนใหญ่มีอายุมาก
ค. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรขาดทักษะการสอนและการถ่ายทอดความรู้ เพราะไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจังเรื่องการเรียนการสอน
ง. นักวิจัยเข้าใจสภาพแวดล้อมและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร

ข้อที่ 4. ในปัจจุบันการพัฒนาการเกษตรอยู่ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เท่าไหร่ ?
ก. อยู่ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6
ข. อยู่ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7
ค. อยู่ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8
ง. อยู่ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

ข้อที่ 5. การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตรประกอบด้วยประเด็นการพัฒนากี่ด้าน ?
ก. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 2 ด้าน
ข. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 3 ด้าน
ค. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน
ง. ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 5 ด้าน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2561 [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1 ข้อใดคือ”วิสัยทัศน์” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา ตนเองได้
ข. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
ค. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณา การการทางานกับทุกภาคส่วน
ง. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ข้อที่ 2. กรมส่งเสริมการเกษตรถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ข. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ค. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510
ง. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2510

ข้อที่ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร จัดเป็น ยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 4. ข้อใดคือตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความ เข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร ?
ก. เกษตรกรมคีวามสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
ข. เกษตรกรมีการทํากิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ค. จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่มีการนําไปปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. กรมส่งเสริมการเกษตรเกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
ข. งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรมกสิกรรม และ งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงาน ปลัดกระทรวงเกษตร
ค. งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรมการข้าว และ งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรม กสิกรรม
ง. งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัด กรมกสิกรรมและงานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรมการข้าว

อ่านแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,