[FREE LOAD] แนวข้อสอบกรมสรรพากร ปี 2018 นักตรวจสอบภาษี พร้อมเฉลย รวมแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษี ปี 2018
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[FREE LOAD] แนวข้อสอบกรมสรรพากร ปี 2018 นักตรวจสอบภาษี พร้อมเฉลย รวมแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษี ปี 2018
กลับมาจัดเต็มสำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี 2561 ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกรมสรรพากร อาทิประวัติการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากรในประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. Value Added Tax หรือ VAT คือภาษีชนิดใด ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป

ข้อที่ 2. ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคือ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ในปี 2561 ?
ก. นายประสงค์ พูนธเนศ
ข. นายพิพัฒน์ ขันทอง
ค. นายรณวัฒน์ สุวรรณาภิรมย์
ง. นายสมพงษ์ ตัณทพาทย์

ข้อที่ 4. กรมสรรพากร ได้ขยายเวลาให้บริการรับแบบแสดงรายการฯ และรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2560 จนถึงวันที่เท่าไร ?
ก. 30 มี.ค. 2561
ข. 31 มี.ค. 2561
ค. 1 เม.ย. 2561
ง. 9 เม.ย. 2561

ข้อที่ 5. ข้อใดคือ “ค่านิยม” ของกรมสรรพากร ?
ก. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม
ข. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ
ค. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมี ประสิทธิ์ภาพ
ง. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมี ประสิทธิ์ภาพ มุ่งหารายได้เข้ารัฐ

ข้อที่ 6. ปัจจุบันกรมสรรพากรสังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 7. ตามหลักฐานที่อ้างอิงได้เกี่ยวกับประวัติการจัดเก็บภาษีอากรของชาติไทย ได้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีอากร ตั้งแต่ในสมัยใด ?
ก. สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อาณาจักรสุโขทัย
ข. สมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัย
ค. สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาณาจักรอยุธยา
ง. สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาณาจักรธนบุรี

ข้อที่ 8. ในปี พ.ศ. 2463 (ร.ศ.112) อากรค่าน้ําถูกจัดเก็บครั้งแรกในเมืองใด ?
ก. เมืองนนทบุรี
ข. เมืองปราจีนบุรี
ค. เมืองเชียงใหม่
ง. เมืองอยุธยา

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน
ข. พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก
ค. พัฒนาการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ง. มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชิงวิทยาการ

ข้อที่ 10. วันก่อตั้งกรมสรรพากร (The Revenue Department) ตรงกับวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ข. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ค. วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2443
ง. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2443

อ่านแนวข้อสอบเก่ากรมสรรพากร >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,