[FREE LOAD] แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ปี 2561 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[FREE LOAD] แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ปี 2561 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477
เตรียมสอบนักเรียนไปรษณีย์ ในปี 2561 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 รวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 ตั้งแต่ หมวด 1 บทวิเคราะห์ศัพท์ หมวด 2 อำนาจสิทธิ์ขาด หมวด 3 ไปรษณียากร หมวด 4 ตราไปรษณียากร หมวด 5 การรับและส่งไปรษณียภัณฑ์ หมวด 6 การลงทะเบียนและการประกัน หมวด 7 ไปรษณียภัณฑ์ส่งไม่ได้ หมวด 8 ถุงไปรษณีย์ส่งทางเรือ หมวด 9 สิทธิพิเศษในการรับส่งไปรษณีย์ หมวด 10 ธนาณัติ หมวด 11 การตรวจค้น จับกุม ฟ้องร้อง และบทลงโทษ หมวด 12 การรักษาการตามพระราชบัญญัติ และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ ในปี 2561 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2577 ขึ้น ?
ก. เนื่องจากพาณิชยกรรมของประเทศได้เจริญขึ้น
ข. เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ตราสารซึ่งที่ทําการไปรษณีย์แห่งหนึ่ง สั่งให้ที่ทําการไปรษณีย์อีกแห่งหนึ่งจ่ายเงินคือ ?
ก. ไปรษณียนิเทศ
ข. ธนาณัติ
ค. เช็คไปรษณีย์
ง. ตราไปรษณียากร

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 6 หากบุคคลซึ่งไม่ได้รับอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ มีความต้องการ ส่ง จัดให้ส่ง จดหมาย หรือไปรษณียบัตร บุคคลนั้นต้องดําเนินการอย่างไร ?
ก. ส่งไม่เกินสามฉบับที่ฝากผู้เดินทาง
ข. ส่งไม่เกินสามฉบับที่ฝากผู้เดินทาง โดยผู้รับฝากนั้นมิได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง รางวัล หรือผลประโยชน์ อย่างใดๆ ในการนั้น
ค. ส่งไม่เกินห้าฉบับที่ฝากผู้เดินทาง
ง. ส่งไม่เกินห้าฉบับที่ฝากผู้เดินทาง โดยผู้รับฝากนั้นมิได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง รางวัล หรือผลประโยชน์อย่าง ใดๆ ในการนั้น

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดมีอํานาจในการออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราไปรษณียากร และค่าธรรมเนียมอื่น ในการส่งไปรษณียภัณฑ์ทางไปรษณีย์ภายในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. รัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ง. ประธาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด

ข้อที่ 5. หากนาย A ได้รับ จดหมายซึ่งยังมีไปรษณียากรหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่ต้องเสียตามพระราชบัญญัตินี้ค้าง อยู่ นาย A ต้องดําเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องชําระค่าไปรษณียากร หรือค่าธรรมเนียมอื่นนั้นในขณะที่รับไปรษณียภัณฑ์
ข. ส่งคืนโดยไม่ต้องเปิดผนึกหรืออ่านข้อความ
ค. ส่งคืนโดยเปิดผนึกหรืออ่านข้อความ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. หากไปรษณียภัณฑ์ใดที่ส่งทางไปรษณีย์แล้วฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ อาจถูกอธิบดีสั่งให้ เป็นไปตามข้อใด ?
ก. ให้กักไว้หรือส่งต่อไป หรือส่งกลับคืนไปยังผู้ฝาก หรือให้จําหน่ายเป็นอย่างอื่น
ข. ให้เปิดตรวจ หรือทําลายเสียได้ ถ้าจําเป็นและเมื่อทําลายแล้ว ให้แจ้งไปให้ผู้ฝากทราบ
ค. ให้ส่งตรงไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อมีเหตุสงสัยว่าเป็นความผิดอาชญาเพื่อจัดการฟ้องร้อง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดให้ความหมายของ “ธนาณัติ” ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์พุทธศักราช 2477 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บัตรตราใดๆ ซึ่งรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้น เพื่อใช้เป็นค่าไปรษณียากร

ข. ตราสารซึ่งที่ทําการไปรษณีย์แห่งหนึ่ง สั่งให้ที่ทําการไปรษณีย์อีกแห่งหนึ่งจ่ายเงิน
ค. สมุดกฎข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศว่าด้วยการไปรษณีย์ทั่วไป
ง. ตราสารสําหรับขายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการส่งเงินโดยเจ้าพนักงาน ณ ที่ทําการไปรษณีย์แห่ง หนึ่ง

ข้อที่ 8. หากเจ้าพนักงานไปรษณีย์กระทําความเสียหายแก่ตู้ไปรษณีย์เชือนแชหรือทําให้เนิ่นช้าในการนําส่ง เจ้า พนักงานผู้นั้นต้องรับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบห้าวัน
ข. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามสิบวัน
ค. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบห้าวัน หรือปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามสิบวัน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข้อที่ 9. หากเจ้าพนักงานไปรษณีย์จดข้อความเท็จลงในบัญชี โดยเจตนาจะทําให้หลงเชื่อว่าตนได้ไปถึงที่ หรือได้ นําส่งถุงไปรษณีย์ หรือไปรษณียภัณฑ์นั้นแล้ว เจ้าพนักงานผู้นั้นต้องรับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
ข. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี
ค. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข้อที่ 10. หากผู้ใดนําส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรโดยทางอื่นนอกจากทางไปรษณีย์ภายในเขตซึ่งกรมมีสิทธิพิเศษ ที่จะทําการนี้ได้ฝ่ายเดียว ผู้นั้นต้องได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน
ข. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน และปรับไม่เกินห้าร้อยพันบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับตามจํานวนจดหมายหรือไปรษณียบัตรไม่เกินฉบับละสิบบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับตามจํานวนจดหมายหรือไปรษณียบัตรไม่เกินฉบับละสองร้อยบาท

อ่านแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,