HIT@! กรมการข้าว เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งอื่นๆ รวม 9 อัตรา 1-22 ตุลาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HIT@! กรมการข้าว เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งอื่นๆ รวม 9 อัตรา 1-22 ตุลาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ด้วยกรมการข้าวจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้นอาศัยอํานาจความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกรมการข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ระหว่าง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกรมการข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ระหว่าง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกรมการข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึง วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://ricethailand.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน”
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมอัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้า ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 9 x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทไฟล์เป็น JPG ขนาดไฟล์รูป ถ่ายประมาณ ๔๐ – 900 KB) โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฏบนใบสมัครสอบและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,