[Hit] แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต รวมข้อสอบยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เตรียมสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Hit] แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต รวมข้อสอบยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เตรียมสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 57

แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต

แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต

เพิ่มเติมในชุดที่ 3 สำหรับแนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมสรรพสามิตและภาษีสรรพสามิต มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต 2557 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 [ชุดที่ 2] มีเนื้อหาเกี่ยวกับหมวดที่แก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 หวังว่าจะเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กับกรมสรรพสามิต ในปี 2557 คะ….

แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมสรรพสามิตและภาษีสรรพสามิต [ชุดที่ 3]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต 2557
ข้อที่ 24. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริม ฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน จัดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของ แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต 2557 ?

ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 25. ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริม ฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน ?
ก. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ค. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ง. เสริมสร้างความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ข้อที่ 26. การส่งเสริมความรับผิดชอบ ต่อชุมชนและสังคม จัดเป็นเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริม ฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
ข. การเสริมสร้างความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ค. การยกระดับมาตรฐานการ บริการสู่ความเป็นองค์กร ชั้นนาในระดับสากล
ง. การบริหารงานแบบองค์กร พลวัต โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล

ข้อที่ 27. ข้อใดจัดเป็นกลยุทธ์ของเป้าประสงค์การเสริมสร้างมาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ก. พัฒนาประสิทธิภาพ มาตรฐานการบริการ
ข. พัฒนาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่สากล
ค. พัฒนาเตรียมความพร้อมองค์กร เพื่อเข้าสู่ AEC อย่างมี ประสิทธิภาพ
ง. พัฒนาประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้าสู่ AEC อย่างมี ประสิทธิภาพ

ข้อที่ 28. ข้อใดจัดเป็นโครงการตามเป้าประสงค์การบริหารงานด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ของประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารงานแบบองค์กร พลวัต โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล
ก. โครงการบูรณาการระบบข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Consolidation Data Information of Excise Department)
ข. โครงการ Excise Innovation Award
ค. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบตรวจสอบ ภายใน
ง. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 29. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ?
ก. ผลักดันระบบคุณภาพการ บริหารจัดการสู่ความเป็นมืออาชีพ
ข. เสริมสร้างองค์กรใสสะอาด
ค. ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 30. กลยุทธ์ของป้าประสงค์การพัฒนาระบบบริหาร จัดเก็บภาษีให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการค้าเสรี ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ตรงกับข้อใด ?
ก. พัฒนาระบบภาษีสรรพสามิตให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข. เสริมสร้างทักษะความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ค. พัฒนากฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานสู่ประชาคมอาเซียน
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 11. เมื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการประสงค์จะย้ายสถานบริการ ให้แจ้งย้ายสถานบริการที่ใด ?

ก. สำนักงานสรรพสามิตต่างจังหวัด
ข. สำนักงานสรรพสามิตส่วนกลาง
ค. สถานที่ที่ได้ จดทะเบียนสรรพสามิตไว้เดิม
ง. อธิบดีหรือสรรพสามิตจังหวัด

ข้อที่ 12. จากข้อที่ 11 ผู้ประกอบกิจการสถานบริการต้องดำเนินการภายในกี่วัน ?
ก. ให้แจ้งย้ายก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข. ให้แจ้งย้ายก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน
ค. ให้แจ้งย้ายก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่าสามสิบห้าวัน
ง. ให้แจ้งย้ายก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน

ข้อที่ 13. เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องการโอนกิจการ ให้แจ้งโอนกิจการก่อนโอนกิจการไม่น้อยกว่ากี่วัน ?
ก. ให้แจ้งโอนกิจการก่อนโอนกิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข. ให้แจ้งโอนกิจการก่อนโอนกิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ
ค. ให้แจ้งโอนกิจการก่อนโอนกิจการไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน
ง. ให้แจ้งโอนกิจการก่อนโอนกิจการไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ

ข้อที่ 14. ตามมาตราที่ 13 ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ให้ยกเลิกมาตราใด ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ?
ก. มาตรา 30 เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการประสงค์จะย้าย โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ข. มาตรา 31 เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการจะเลิกหรือ โอนกิจการ
ค. มาตรา 32 ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริหารตาย
ง. มาตรา 48 การยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษี

ข้อที่ 15. มาตราที่ 18 ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึง ?
ก. ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ มาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ข. ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ค. ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ง. ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ มาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

ข้อที่ 16. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษี ในกรณีใด ?
ก. บริการที่กำหนด ในกฎกระทรวงที่บริจาครายรับให้แก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุศล โดยผ่านส่วนราชการ
ข. บริการที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่บริจาครายรับเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ค. บริการที่แสวงหาผลกำไร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 17. ตามมาตราที่ 23 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและการเสียภาษี ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่……………………ในโรงอุตสาหกรรม ?
ก. ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องกล หรือ เครื่องมือใดๆ
ข. ตรวจสอบเครื่องจักรกล
ค. บันทึกข้อมูลเครื่องจักรกล
ง. ทำลายเครื่องจักรกล

ข้อที่ 18. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องแจ้งวันเวลาทำ การตามปกติ และวันเวลาหยุดทำการของโรงอุตสาหกรรม แก่ผู้ใด ก่อนวันเริ่มผลิตสินค้า ?
ก. อธิบดีกรมสรรพสามิต
ข. อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือ ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มผลิตสินค้าหรือวันเริ่มบริการ
ค. รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ง. รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มอบหมายทราบเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มผลิตสินค้าหรือวันเริ่มบริการ

ข้อที่ 19. ตามมาตราที่ 25 เพื่อประโยชน์ในการกำหนดรายรับของกสถานบริการ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการแจ้ง…………………..ต่ออธิบดี ?
ก. ราคาค่าบริการที่เรียกเก็บในการประกอบกิจการ
ข. ราคาค่าภาษีที่เรียกเก็บในการประกอบกิจการ
ค. ราคาค่าส่วยที่เรียกเก็บในการประกอบกิจการ
ง. ราคาค่าเช่าสถานที่ที่เรียกเก็บในการประกอบกิจการ

ข้อที่ 20. ตามมาตราที่ 27 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีตามความในหมวดให้อธิบดีมีอำนาจตามข้อใด ?
ก. อนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย ทั้งนี้ ตามจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดกฎกระทรวง
ข. กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำรถยนต์ที่อยู่ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อ ขายออกไปจากสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย เพื่อประโยชน์ในการทดลองเป็นการชั่วคราวสำหรับการจำหน่าย
ค. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีดัดแปลงตาม มาตรา 144จัตวา (1)
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ >>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 1 Click!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 2 Click!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 3 Click!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 4 Click!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,