HOT@! กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน 3-27 ธันวาคม 2561 สมัครสอบกรมการขนส่งทางบก ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน 3-27 ธันวาคม 2561 สมัครสอบกรมการขนส่งทางบก ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน
ด้วยกรมการขนส่งทางบกจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ หัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน”
– กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ซึ่งจะได้ แบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยอัตโนมัติ
– พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
– นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมี ผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
– ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๔๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,