HOT@! กรมการข้าว เปิดรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สมัครสอบกรมการข้าว ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมการข้าว เปิดรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สมัครสอบกรมการข้าว ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ด้วยกรมการข้าวจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ฉะนั้นอาศัยอํานาจ ความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑. ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ กรมการข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมการข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
– ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จํานวน ๕ อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จนถึง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑.) เปิดเว็บไซต์ https://ricethailand. thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน”
(๒.) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมอัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๙ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด โดยระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ รูปถ่ายจะปรากฏในใบสมัครสอบสําหรับใช้แสดงตนในการเข้าสอบ กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ และหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่ คุมสอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบเอง และจะอ้างว่าระบบรับสมัคร สอบได้ทําการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,