HOT@! กรมการข้าว เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 ตำแหน่ง 21-27 พฤษภาคม 2562 สมัครสอบกรมการข้าว ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมการข้าว เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 ตำแหน่ง 21-27 พฤษภาคม 2562 สมัครสอบกรมการข้าว ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักบริหารกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วย สํานักบริหารกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน และอัตราว่าง ตามเอกสารแนบท้า สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑. ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
๒. หรือเหตุอื่นๆ ที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมการข้าว สํานักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล (ขั้น ๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ X 6 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่ง ที่สมัครจํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิด รับสมัคร คือ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,