HOT@! กรมการข้าว เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 17 อัตรา 12-26 มีนาคม 2561 สมัครสอบกรมการข้าว ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมการข้าว เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 17 อัตรา 12-26 มีนาคม 2561 สมัครสอบกรมการข้าว ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ด้วยกรมการข้าวจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ฉะนั้นอาศัยอํานาจความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ กรมการข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑.๒ ตําแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ กรมการข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ระหว่าง ๑๐,๘๔๐ – ๑๑,๕๓๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมการข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมการข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://ricethailand.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน” ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จนถึง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , ,