HOT@! กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน รวม 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-17 เมษายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน รวม 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-17 เมษายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการระบุคคล รายวัน) ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19
ตามที่กรมการจัดหางานได้ะๆเลิกประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของไวรัส COVID – 19 ลงวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อให้การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล รายวัน) ดังกล่าวเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และเกิดความเป็นธรรม กรมการจัดหางานจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
๑. ยกเลิกประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิริงานตามโครงการจ้างงานเพื่อสดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVIE 19 ลงวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓

๒. ตําแหน่งที่รับสมัคร
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ชวยปฏิบัติงานรามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของไวรัส COVID 19 จํานวน ๓๐๐ อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ลักษณะงาน ปฏิบัติงานที่บ้านในพื้นที่ /ชุมชนของตนเอง ในลักษณะ Work from Home (Remote Work โดยให้รายงานตัวทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมฯทรปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ หรือ Line เป็นต้น และปฏิบหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประสัมพันธ์ภารกิจของกรมให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนให้ทราบ
(๒) สำรวจข้อมูลความต้องการการมีงานทําของผู้ว่างงานและข้อมูลความต้องการจ้างงาน ของนายจ้าง / สถานประกอบการในพื้นที่ /ชุมชน
(๓) รายงานผลการดําเนินการตามแบบที่กําหนดให้สํานักงานจัดหางานจังหวัดสํานักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ หรือทางโทรสาร หรือ Line
(๔) สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ รวบรวมข้อมูล เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดหางาน เป็นต้น และบันทึกผลการบรรจุงานในระบบบริการจัดหางาน ในประเทศ (Smart Job) กิจกรรมนัดพบแรงานย่อย รหัสบริการ ๑๓๐๑
(๕) สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ สรุปผล การดําเนินงานและรายงานให้กรมทราบ
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง

๓. อัตราค่าจ้าง ฉันละ ๓๐๐ บาท

๕. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) สามารถสมัครผ่าน Link Google Form หรือ QR Code ในเพจ Facebook ของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ) – ๑๐ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วย เอกสารและหลักฐานทั้งหมด ในวันเวลาราชการ าศเข้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ -๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

Tags: , , , , ,