HOT@! กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 43 อัตรา 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 สมัครสอบกรมการแพทย์ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 43 อัตรา 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 สมัครสอบกรมการแพทย์ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
ด้วย กรมการแพทย์จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตําแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันต สาธารณสุขปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


และตำแหน่งอื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Intermet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ จํานวน 6 แผ่น หรือหากไม่ มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash driveเป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,