HOT@! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 13 อัตรา 9-30 กันยายน 2562 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 13 อัตรา 9-30 กันยายน 2562 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมท่าอากาศยานในตําแหน่งต่าง ๆ
ด้วยกรมท่าอากาศยาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ตําแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น. ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันสมัครทางเว็บไซต์ของกรมท่าอากาศยาน https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมท่าอากาศยานในตําแหน่งต่าง ๆ”
(๒) กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อ – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ซึ่งทางระบบจะกําหนดแบบฟอร์ม การชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน 6 แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์แบบฟอร์ม การชําระเงินในภายหลัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,